„Star Wars, an unknown episode”

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • powtarza i utrwala zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasach past simple i past continuous
 • doskonali umiejętność konstruowania krótkich opowiadań w czasie przeszłym
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
 • zabiera głos w dyskusji
 • formułuje wnioski
 • prezentuje własny punktu widzenia i uczy się uwzględniania poglądów innych
 • doskonali umiejętność pracy w grupie

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • film „Star Wars, Episode I: The Phantom Menace” (1999), reż. George Lucas
 • karty pracy przygotowane przez nauczyciela
 • materiały piśmiennicze

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • praca w grupach
 • praca w parach

Metody pracy

 • elementy burzy mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Przed zajęciami uczniowie zapoznali się z filmem „Star Wars, Episode I: The Phantom Menace” (1999) w reżyserii George’a Lucasa.

Nauczyciel informuje o tematyce i celach lekcji, a następnie prosi uczniów, aby uzupełnili zdania dotyczące filmu „Star Wars, Episode I: The Phantom Menace” właściwą formą czasownika.

 1. George Lucas (direct) …………………… „The Phantom Menace” in 1999.
 2. Qui-Gon Jinn and Obi-Wan Kenobi (be) …………………… friends.
 3. Sebulba (not like) …………………… Anakin Skywalker.
 4. Darth Maul (go) …………………… to Tatooine alone.
 5. Padmé Amidala (not kill) …………………… Qui-Gon Jinn.

Ochotnicy zapisują swoje rozwiązania na tablicy.

Uczniowie, pracując całą klasą, sprawdzają poprawność zdań zapisanych na tablicy i dokonuje niezbędnych poprawek. Wyjaśniają/ przypominają przy tym zasady tworzenia zdań twierdzących i przeczących w czasie past simple z zastosowaniem czasowników regularnych, nieregularnych i czasownika be.

Nauczyciel prosi uczniów, aby pracując w parach utworzyli pytania w czasie past simple z użyciem następujących elementów.

 1. who / be a good character?
 2. who / be a villain?
 3. what places / they / visit?
 4. what technology / they / use?

Ochotnicy zapisują swoje rozwiązania na tablicy.

Uczniowie, pracując całą klasą, sprawdzają poprawność zdań zapisanych na tablicy i dokonuje niezbędnych poprawek. Wyjaśniają/ przypominają przy tym zasady tworzenia pytań o podmiot i pytań szczegółowych w czasie past simple.

 1. Who was a good character?
 2. Who was a villain?
 3. What places did they visit?
 4. What technology did they use?

Uczniowie, pracując w grupach, odpowiadają na postawione wcześniej pytania. Następnie wyniki ich pracy zapisywane są na tablicy w tabeli.(przykładowy zapis):

E F G H
What places did they visit?  What technology did they use? Who was a villain? Who was a good character?
planet Naboo a lightsaber Jubba the Hutt Qui-Gon Jinn
planet Coruscant a starship Darth Maul Obi-Wan Kenobi
planet Tatooine a starfighter Darth Sidious Anakin Skywalker
Otoh Gunga – underwater city a speeder Sebulba Padmé Amidala
Mos Espa – desert city a destroyer droid Yoda – grand Jedi master
Jedi Temple a battle droid

Uczniowie, pracując w parach, starają się dokończyć zdania przedstawione przez nauczyciela.

 1. Darth Maul killed Qui-Gon Jinn while they

 2. Anakin Skywalker destroyed the commanding centre as his friends

 3. While Anakin Skywalker was… with Jedi masters, Princess Amidala

 4. As Anakin Skywalker was taking part in the race, his friends

 5. Qui-Gon Jinn met Jar Jar Binks while he

Ochotnicy zapisują swoje rozwiązania na tablicy.

Uczniowie, pracując całą klasą, sprawdzają poprawność zdań zapisanych na tablicy i dokonuje niezbędnych poprawek. Wyjaśniają/ przypominają przy tym zasady tworzenia zdań w czasie past continuous.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie pracując w grupach, najlepiej czteroosobowych, uzupełnili historię zatytułowaną „Star Wars, An Unknown Episode” posługując się informacjami zapisanymi w tabeli i informacjami o czasach past simple i continuous omówionymi na zajęciach. Uczniowie w miejsca oznaczone: A, B, C, D wpisują swoje imiona, E nazwę z kolumny E tabeli, F nazwę z kolumny F tabeli, G nazwę z kolumny G tabeli i H nazwę z kolumny H tabeli.

Star Wars, An Unknown Episode

One day, four young Jedi knights A)……………………, B) ……………………, C)…………………… and D)…………………… [go] 1…………………… to E)……………………. because they [try] 2…………………… to find F)……………………. As they [land] 3…………………… one of the engines [explode] 4…………………… and their spacecraft [crash] 5……………………. When A)……………………, B) …………………… [wake] 6…………………… up they [can’t] 7…………………… find C)…………………… and D)…………………… anywhere so they [decide]8…………………… to go to the nearest city. While A)……………………, B)…………………… [travel]9…………………… to the city, C)…………………… and D)…………………… [wake] 10…………………… up. Unfortunately, G)…………………… [capture] 11…………………… them and they [be] 12…………………… prisoners. One night, while G)…………………… [sleep] 13……………………, they [escape] 14…………………… . They [not go] 15…………………… far because 6)…………………… [find]16…………………… them and they [have] 17…………………… to fight. As they [fight] 18……………………, A)…………………… and B) …………………… [come]19…………………… to help them. A)…………………… and B)…………………… [hear] 20…………………… the noise of the battle as they [go] 21…………………… to the city. The four Jedi knights [fight] 22…………………… bravely but G…………………… [be] very strong. At that moment H…………………… [appear] 23…………………… and [help]24…………………… them . Finally they [win] 25…………………… .

Poszczególne grupy wymieniają się tekstami swoich opowiadań i sprawdzają je pod względem poprawności językowej. W przypadku rozbieżności, członkowie grup mają za zadanie ustalić poprawną wersję opierając się na zasadach konstruowania zdań w czasie past simple i past continuous powtórzonych na zajęciach.

Przedstawiciele poszczególnych grup zapisują swoje rozwiązania na tablicy, a następnie cała klasa (z pomocą nauczyciela, jeżeli to konieczne) sprawdza ich poprawność.

Nauczyciel podsumowuje lekcję i dokonuje ewaluacji dokonań. Zapoznaje uczniów z pracą domową, którą może być samodzielne napisanie krótkiego opowiadania pt.: „Star Wars, An Unknown Episode”.

Zakończenie zajęć.

Praca domowa

Napisanie krótkiego opowiadania pt.: „Star Wars, An Unknown Episode”.

tytuł: „Star Wars, Episode I: The Phantom Menace”
gatunek: przygodowy, science-fiction
reżyseria: George Lucas
produkcja: USA
rok prod.: 1999
Wróć do wyszukiwania