Regulamin strony internetowej EdukacjaFilmowa.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal EdukacjaFilmowa.pl jest wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny i Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” – zwane dalej „Wydawcami” oraz we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej.

2. W ramach Portalu prezentowane są przede wszystkim treści edukacyjne i oświatowe.

3. W ramach Portalu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samo prezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

4. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie: www.edukacjafilmowa.pl.

5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Korzystanie z materiałów oraz aplikacji znajdujących się w Portalu EdukacjaFilmowa.pl oraz usług elektronicznych jest bezpłatne.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU

9. Korzystanie z serwisu internetowego lub usług elektronicznych udostępnianych przez Portal może odbywać się w oparciu o niniejszy Regulamin i uregulowania szczególne, w szczególności noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

10. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w ust. 9. na stronach internetowych Portalu, przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w ust. 9., w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.

11. Postanowienia uregulowań szczególnych mają pierwszeństwo przed uregulowaniami niniejszego Regulaminu.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

12. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, utworów i tekstów prezentowanych w ramach Portalu), z zastrzeżeniem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Wydawców lub/i do podmiotów współpracujących z Wydawcami oraz podlegają ochronie prawnej.

13. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.12, dotyczy w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbani-stycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno–muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

14. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

1) użytkownicy mogą korzystać z zawartości Portalu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (własnego), chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Wydawców (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

2) użytkownicy określeni w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności szkoły, mogą korzystać w ramach dozwolonego użytku z zawartości Portalu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) w zakresie określonym w wymienionym przepisie wskazując każdorazowo Portal jako źródło;

3) z Portalu korzystać mogą również użytkownicy niewymienieni w pkt. 2., a prowadzący edukację w kinach, jak również uczniowie i studenci, wskazując każdorazowo Portal jako źródło;

4) poza przypadkami określonymi w pkt. 1. i 2., bez wyraźnej zgody Wydawców (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu), zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści tam prezentowanych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

e) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

15. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w ust.14. lub ma wątpliwości dotyczące dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Wydawcami.

16. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Wydawców, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Wydawców lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mających możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ FILMOTEKA NARODOWA

17. Wydawcy Portalu dokładają wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.

18. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu lub/i na stronach internetowych Portalu, przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

20. Korzystając z Portalu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

21. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.

22. Wydawcy Portalu są uprawnieni do odmowy udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów użytkownikowi w przypadku:

a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) działania przez użytkownika Portalu na szkodę Wydawców lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;

c) określonym w uregulowaniach szczególnych ust. II niniejszego Regulaminu.

VI. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU

23. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej, określonej w ust. 4. niniejszego Regulaminu.

24. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu z wprowadzonymi zmianami) na stronie internetowej określonej w ust. 4. niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

25. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu, publikowanymi na Edukacjafilmowa.pl

VII. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

26. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad udostępniania serwisów internetowych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.

27. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, Wydawcy mogą informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Portalu.