„Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami”

pod red. Katarzyny Żakiety, Mikołaja Góralika i Agaty Pospieszyńskiej

Książka jest efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę” organizowanych przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wywiadów było zaznajomienie słuchaczy z różnymi metodami badań stosowanych przez kulturoznawców i filmoznawców zajmujących się przekazami audiowizualnymi, poznanie aktualnych trendów panujących w polskim filmoznawstwie, a także procesu towarzyszącego wydawaniu publikacji naukowych. Dla osób będących na początku swojej drogi naukowej jest to wiedza niezwykle cenna, choć rzadko ujmowana w programach studiów. Wywiady nie posiadały żadnych sztywnych ram, miały raczej formę spotkań autorskich, w czasie których każdy ze słuchaczy mógł włączyć się w rozmowę. Ich charakter staraliśmy się zachować w prezentowanej publikacji, nie ingerując w format dyskusji – pełen ożywczych wtrąceń i dygresji – ograniczając się wyłącznie do niezbędnej korekty edytorskiej oraz przypisów uzupełniających kontekst wypowiedzi.

Jak rozmawiać o filmie?

Głównymi bohaterami książki są filmoznawcy opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem do rozmowy jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć poruszane wątki dotyczą wielu różnych zagadnień, często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów, chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą oraz zamiłowaniem do kina. Dla czytelników znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje. Dla wszystkich pozostałych – zachętą, aby sięgnąć po omawiane rozprawy naukowe. Obok wywiadów z wykładowcami łódzkiego kulturoznawstwa i amerykanistyki, książkę dopełniają trzy rozmowy z badaczami z innych ośrodków akademickich. Ich interlokutorami są młodzi filmoznawcy dzielący podobne upodobania badawcze.

Pomimo szerokiego spectrum omawianych tematów – obejmującego okres od kina niemego do dzieł współczesnych, monografie różnych autorów oraz kilka kinematografii narodowych – w rozmowach z filmoznawcami powracają te same wątki. Z jednej strony, książka posiada wymiar edukacyjny, pokazuje, w jaki sposób można pisać o kinie, jak prawidłowo zdefiniować i zawęzić temat prowadzonych badań oraz jak poruszać się po archiwach. Z drugiej – na podstawie własnych doświadczeń cenieni polscy filmoznawcy udzielają także wielu praktycznych wskazówek, na przykład jak pogodzić styl naukowy z chęcią dotarcia do szerszego grona czytelników oraz czy warto oddzielić filmy oglądane dla przyjemności od pracy naukowej.

Wywiadów udzielili: dr hab. Elżbieta Durys, prof. Tomasz Kłys, dr Marta Brzezińska-Pająk, dr Maciej Robert, dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, dr Łukasz Biskupski, dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. Piotr Sitarski oraz mgr Dominika Kawczyńska.


O autorach:

Mikołaj Góralik – doktorant w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się czeską komedią filmową oraz badaniem dorobku twórczego Kurta Webera. Publikował m.in. w „Ekranach”, „Kontekstach” i „Kulturze Liberalnej”. Obecnie pracuje nad redakcją tomów zbiorowych poświęconych gatunkowi komedii filmowej oraz polsko-czeskim kontaktom filmowym. Współpracuje z festiwalem Kręgi Sztuki.

Katarzyna Żakieta – absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uni­wersytecie Łódzkim. Obecnie doktorantka w Katedrze Mediów i Kultury Audio­wizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje dysertację dotyczącą groteski w kinie współczesnym. Zajmuje się szeroko rozumianą kulturą popularną i z pasją przygląda się wszelkim przejawom postmodernizmu oraz estetyce kampu. Zainicjowała cykl studencko-doktoranckich sesji naukowych o gatunkach filmowych. Ich pokłosiem stały się publikacje „Spotkania z gatunkami filmowymi. Musical” i „Spotkania z gatunkami filmowymi. Komedia”, które współredagowała. Już niebawem ukażą się one nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje artykuły publikowała m.in. w: „Panoptikum”, „Politei”, „Ogrodach Nauk i Sztuk” i w wielu tomach zbiorowych.

Agata Pospieszyńska – filmoznawca z wykształcenia, badacz kultury francuskiej z zamiłowania. Autorka tekstów naukowych poświęconych wizerunkowi imigranta w kinie francuskim i maghrebijskim. Obecnie pracuje nad książką, która omówi związek francuskiej historii kolonizacyjnej z aktualnym stanem kinematografii kraju Marianny. Wśród dodatkowych zainteresowań znajdują się nowe media i marketing, a także ich wpływ na funkcjonowania współczesnego człowieka-konsumenta. Poza kinem i marketingiem interesuje się: nauką języków obcych, motocyklami, wspinaczką i tańcem.