Czy jestem samotny/samotna w tłumie? (w świetle filmu „Przytul mnie” w reż. K. Munka)

Magdalena Brzozowicz

Psycholog, polonistka, Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • wykorzystuje różne teksty kultury (w tym film) do przedstawienia własnego poglądu na temat relacji międzyludzkich;
 • krytycznie analizuje i interpretuje dzieło filmowe z uwzględnieniem konkretnych zagadnień
 • nazywa swoje uczucia i doznania wywołane obrazem filmowym
 • dokonuje głębszych i złożonych refleksji natury egzystencjalno – filozoficznej, społecznej, moralnej dotyczących rodziny, jej funkcjonowania, problemów, patologii rodzinnych a także relacji międzyludzkich, emocji
 • dostrzega wartości i zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii komunikacyjnych/ informatycznych
 • wskazuje głębsze, ukryte, metaforyczne znaczenia zawarte w dziele filmowym
 • analizuje własne odczucia w relacjach z innymi osobami (z rodziny, z grupy rówieśniczej itp.)
 • dostrzega konsekwencje niewłaściwych postaw ludzi wobec przemocy, ignorancji, pracoholizmu

Czas pracy

2-3 godziny lekcyjne + projekcja filmu

Środki dydaktyczne

 • film „Przytul mnie”, reż. K. Munk
 • materiały pomocnicze: karty pracy dla grup 1, 2,3,4,5,6; „drzewko projekcyjne”
 • Słownik języka polskiego

Formy pracy

 • praca w grupach
 • praca zespołowa
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja kierowana
 • mini wykład, rozmowa nauczająca
 • praca z dziełem filmowym

Przebieg lekcji

Lekcja 1

Wprowadzenie w tematykę zajęć + projekcja filmu

Jednostka w społeczeństwie

Przed lekcją:

Poproś uczniów, aby zgromadzili jak najwięcej aforyzmów, maksym opisujących relacje: jednostka – jednostka, jednostka – społeczeństwo (np.: Człowiek człowiekowi wilkiem; Nic, co ludzkie, nie jest mi obce; Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada; Chcesz być kochanym – kochaj, itp.)

Przebieg lekcji:

Wyjaśnij uczniom, że najbliższe lekcje wychowawcze będą poświęcone rozmowom o sytuacji jednostki w grupie społecznej (rodzinie, klasie, społeczeństwie) i relacjom między członkami tych grup.

Wprowadź w tematykę, pokazując, że w języku istnieje wiele aforyzmów, maksym, przysłów opisujących rodzaj i charakter wzajemnych relacji między ludźmi

 • Uczniowie cytują przygotowane wcześniej maksymy, przysłowia i aforyzmy.

Zaproś do obejrzenia filmu, zaznaczając, na jakie treści warto zwrócić uwagę

 • Przyjrzyjcie się relacjom międzyludzkim, motywom działań bohaterów, reakcjom lub bezczynności bohaterów w różnych momentach, sposobom wykorzystania nowinek technologicznych w codziennym życiu.

Projekcja filmu „Przytul mnie” (80 minut).

Po projekcji

Poproś uczniów, aby spróbowali podzielić się uczuciami, przeżyciami i refleksjami, jakie wywołał w nich film. Nie oceniaj, nie komentuj. Wypowiedzi mają być spontaniczne, swobodne, pozbawione sugestii czy wartościowania ze strony nauczyciela. Chodzi tu przede wszystkim o poznanie, w jakim stopniu film był dla wychowanków traumą i jakie wywołał emocje.

Poprzez stawianie uczniom ukierunkowanych pytań, staraj się dowiedzieć, czy w pełni zrozumieli film na poziomie dosłownym. Pytaj o:

 • treść filmu;
 • bohaterów;
 • czas i miejsce akcji.

Podziel uczniów na grupy. Rozdaj im karty pracy. Ich zadanie będzie polegało na nazwaniu relacji między bohaterami, wskazaniu ich przyczyn i pokazaniu, jak powinno być.

Grupa 1.
Relacja rodzice – dzieci.

Grupa 2.
Relacja nauczyciele – dzieci.

Grupa 3.
Relacja dzieci – dzieci.

Grupa 4.
Postać głównej bohaterki Sary.

Grupa 5.
Postacie Luizy i Mikkela.

Grupa 6.
Rola nowoczesnych technologii w życiu bohaterów.

Rozdaj (rozlosuj) każdej z grup kartę pracy, na której znajdą zapisane pytania dotyczące treści filmu.

Poproś uczniów o przedyskutowanie w grupach powyższych pytań i o zapisanie na dużej kartce propozycji odpowiedzi na pytania, będących wynikiem dyskusji w grupach.

Wyznacz uczniom czas ich pracy (10-15 minut) oraz poinformuj ich, że wybrany przez nich przedstawiciel grupy, zostanie poproszony o zreferowanie wyników pracy całej grupy.

(w widocznym miejscu warto zawiesić karty z odpowiedziami, tak aby wszyscy mogli w dowolnej chwili skorzystać z tego materiału).

Następnie poproś, aby przedstawiciele grup zaprezentowali wyniki pracy poszczególnych grup. Po ich prezentacji podsumuj w formie dwóch lub trzech zdań najistotniejsze i najważniejsze treści. Jest to także okazja do utrwalenia lub wprowadzenia nowych pojęć tj. empatia, psychologia tłumu, komunikacja, etyka, społeczeństwo.

Poproś uczniów, aby spróbowali zinterpretować tytuł filmu. Jakie znaczenie dla rozwoju i samopoczucia człowieka może mieć przytulanie?

Uwaga: Efekt prac wszystkich grup, to szczegółowa analiza problematyki prezentowanego filmu. Jest ona pretekstem do przyjrzenia się relacjom uczniów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami oraz punktem wyjścia dla osobistych wglądów, przeżyć, przewartościowań dzieci.

Lekcja 2:

Czy jestem samotna/samotny w tłumie?

Uwaga: Na tę lekcję możesz zaprosić psychologa lub pedagoga, którzy wesprą Cię przy omawianiu rysunku.

Odwołując się do obejrzanego filmu, pokieruj dyskusją na temat rzeczywistości, w której funkcjonujemy, zapytaj uczniów, jak według nich jest: czy podobnie jak reżyser pokazał w filmie? Czy takie sytuacje mogą mieć miejsce? Czy dzieci są zadowolone z kontaktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami? Czy zareagowaliby w podobnej sytuacji (dlaczego tak, dlaczego nie)? Czy czują się bezpiecznie, wiedząc, że w każdej chwili mogą zostać bohaterami filmu nakręconego kamerą wbudowaną w telefon komórkowy? Jacy są w samotności a jacy w grupie? Czy potrafią rozmawiać o uczuciach? Z kim najchętniej rozmawiałbym o uczuciach? Itd.

Rozdaj każdemu uczniowi „drzewko projekcyjne” i poproś o samodzielne wypełnienie.

Następnie omówcie rysunki – subiektywny obraz relacji między uczniami w klasie. Jest to zazwyczaj bogaty i ciekawy materiał do rozmów, pomocny do analizy wzajemnych zależności między dziećmi. Może on ułatwić wychowawcy określenie nieformalnego przywódcy grupy, daje obraz podziałów wewnątrzklasowych, sympatii itp.

Na zakończenie lekcji poproś uczniów, aby odpowiedzieli na pytanie zawarte w temacie: czy jesteś samotny/samotna w tłumie?. Dopytaj, czy film pomógł im inaczej spojrzeć na kolegów i koleżanki, rodziców? Czy teraz odważyliby się zareagować, wezwać pomoc w podobnej sytuacji? Co myślą o korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie przerw?

Praca domowa

Praca domowa dla chętnych bądź konkurs na plakat, np. plakat na temat: Jednostka w społeczeństwie lub praca pisemna na temat: Czy w dobie Internetu możliwa jest bliska relacja z innymi ludźmi? Moje rozważania na ten temat.

Załączniki

Załączniki:

Grupa 1.
Relacje rodzice – dzieci

Czy rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi?
Ile czasu im poświęcali?
Czy wykazywali zainteresowanie sprawami swoich dzieci?
Co rodzice wiedzieli o życiu i znajomych swoich dzieci?
Dlaczego tak było? Wskazanie przyczyn.
Jak powinno być?

Grupa 2.
Relacje nauczyciele – dzieci

Czy nauczyciele mieli autorytet i posłuch w klasie?
Czy reagowali na zaczepki, przemoc wobec innych uczniów?
Czy mieli dobry kontakt z młodzieżą?
Dlaczego tak było? Wskazanie przyczyn.
Jakie mogą być konsekwencje dla jednostki, dla grupy?
Jak powinno być?

Grupa 3.
Relacje dzieci – dzieci

Jak chłopcy odnosili się wobec dziewczyn?
Jak chłopcy odnosili się do siebie wzajemnie?
Jak uczniowie zachowywali się, kiedy byli sami?
Kto z grupy i jaki wpływ wywierał na pozostałych członków?
Dlaczego tak było? Wskazanie przyczyn.
Jak powinno być?

Grupa 4.
Postać głównej bohaterki – Sary

Co wyróżniało Sarę z tłumu?
Jakie cechy i umiejętności posiadała?
Jak reagowała na zaczepki?
Jaki miała kontakt z rodzicami?
Jaki miała kontakt z bratem?
Co mogło przyczynić się do jej decyzji o samobójstwie?
Czy można było uniknąć tragedii? W jaki sposób?

Grupa 5.
Postacie drugoplanowe – Luiza i Mikkel

Luiza Mikkel
Jakie wzorce miłości mieli w domu rodzinnym?
Jakie cechy charakteru u nich dominowały?
Jakie były motywy ich działania?
Jak zachowywali się wieczorem, po zdarzeniu w szkole?
Co mogli zrobić wcześniej, aby uniknąć tragedii?

Grupa 6.
Media w życiu człowieka

Jaką rolę odegrał telefon komórkowy i Internet w zdarzeniu?
Jakie mogą być pozytywne i negatywne skutki swobodnego dostępu do sieci?
Jak telefony i Internet wpływają na wyobraźnię młodych ludzi?
Czy są to narzędzia obiektywnie opisujące świat?
Gdzie powinna przebiegać granica prywatności?
tytuł: „Przytul mnie”
gatunek: dramat
reżyseria: Kaspar Munk
produkcja: Dania
rok prod.: 2010
Wróć do wyszukiwania