Jak oswajać rzeczywistość, czyli o karykaturalnym wydaniu kroniki filmowej na podstawie „Polskiej kroniki non-camerowej” J. Antonisza

Piotr Kopka

Cele lekcji

Po zajęciach uczeń:

 • potrafi objaśnić konwencję kroniki filmowej
 • potrafi omówić elementy konwencji wykorzystywanej przez Antonisza
 • rozumie zjawiska karykatury i parodii
 • potrafi zastosować formę kroniki filmowej w praktyce
 • potrafi zastosować elementy parodii we własnej wypowiedzi artystycznej
 • rozumie, na czym polega funkcja groteski w wypowiedzi artystycznej

Czas pracy

2 godziny lekcyjne

Środki dydaktyczne

 • komputer i rzutnik multimedialny
 • płyta dvd z serii Filmoteki Szkolnej z „Polską kroniką non-camerową”
 • płyta dvd z dowolnym materiałem Polskiej Kroniki Filmowej (zazwyczaj można je znaleźć w szkolnych bibliotekach lub w gabinecie nauczyciela historii)
 • słownik terminów literackich
 • kilka wydań wybranej przez nauczyciela dowolnej gazety codziennej z dodatkiem regionalnym
 • czyste kartki, ołówki

Formy pracy

 • praca w grupach

Metody pracy

 • wykład
 • praca z filmem
 • heureza
 • praca twórcza uczniów

Przebieg lekcji

Powitaj uczniów. Zapowiedz temat – wyjaśnij, że uczniowie będą się zajmowali konwencją wiadomości na przykładach współczesnych informacji prasowych, kroniki filmowej doby PRL-u i groteskową karykaturą Antonisza. Wyjaśnij, że uczniowie będą zastanawiać się nad mechanizmem odbioru informacji i nad możliwościami karykaturalnego przedstawienia wiadomości.

Zaprezentuj wybrany przez siebie materiał PKF (np. materiał o wódce lub o bumelantach). Zapytaj uczniów o:

 • współczesny odbiór kroniki – interesująca czy archaiczna forma?
 • skuteczność perswazji – wysoka czy niska?
 • zastosowane metody perswazyjne;
 • wymowę – czy dziś kronika budzi grozę, czy też śmiech? Dlaczego?
 • konwencję współczesnej informacji telewizyjnej i prasowej – jaka jest forma podawania informacji? Czy można wśród współczesnych wiadomości znaleźć materiały budzące grozę? Jakie są te informacje i dlaczego mogą przerażać?

Krótko zaprezentuj osobę J. Antonisza i omów konwencję techniki non-camerowej oraz jej zastosowanie.

Zaprezentuj „Polską kronikę non-camerową”. Po projekcji zadaj pytania o:

 • odbiór – co przeraża, a co wywołuje śmiech?
 • zastosowane środki – w jaki sposób Antonisz bawi, a w jaki mówi o drażliwych polskich stereotypach?
 • aktualność kroniki – jakie są słabości Polaków? Jakie można odnaleźć ich współczesne przejawy?
 • efekt groteskowego przedstawiania rzeczywistości – czy groza wynikająca ze świadomości manipulacji informacjami została w filmie Antonisza oswojona (a może ośmieszona?)

Objaśnij mechanizmy karykatury, parodii i groteski, a także ich zastosowanie przy oswajaniu groźnej rzeczywistości przez artystów.

Poproś uczniów o podzielenie się na grupy biorąc pod uwagę kryterium preferowanej przez siebie formy wypowiedzi: skrót wiadomości w formie radiowej, dziennik telewizyjny , skrót wiadomości prasowych, skrót wiadomości w formie rysunku (jak na ostatniej stronie „Angory”), komiks, kabaret.

Poproś uczniów o przygotowanie w grupach przeglądu wydarzeń z gazety codziennej w wybranej przez siebie formie oraz konwencji (poważnej lub karykaturalnej). Przynajmniej jedna z grup powinna wykonać zadanie bez stosowania karykatury. Czas na przygotowanie – ok. 20 minut.

Poproś uczniów o przedstawienie efektów pracy (liderzy grup mogą odczytać prasówkę lub przedstawić powstałe materiały, w przypadku wiadomości telewizyjnych i radiowych efektem pracy powinien być konspekt lub scenariusz)

Zadaj uczniom pytania – jakie ważne tematy zostały wyeksponowane w prasówkach? Jakie tematy były ośmieszane? W jaki sposób? Czy informacje prezentowane w konwencji poważnej i w konwencji karykaturalnej się pokrywały? Jaka była waga poruszanych tematów? Czy udało się oswoić informacje w wiadomościach o groźnych lub nieprzyjemnych treściach? Czy udało się obnażyć mechanizmy stosowane przez dziennikarzy? Jeśli tak, to w jakim celu?

Dokonaj podsumowania: wyjaśnij, jakie mechanizmy stosowane w informacjach współczesnych dzienników zostały wyjaśnione, jak kronika doby PRL-u wykorzystywała zjawisko manipulacji, w jaki sposób artyści, których reprezentował J. Antonisz, ośmieszali manipulację doby PRL-u. Zaznacz, że podobne mechanizmy obronne można stosować w świecie współczesnym.

Praca domowa

Znajdź i zaprezentuj wybrane przez siebie przykłady obrony przed pesymistycznymi informacjami prezentowanymi w mediach (można użyć żartów prasowych, telewizyjnych lub Internetu, np. facebook, kwejk, demotywatory itp.). Wyjaśnij, w jaki sposób konstruowany jest komunikat i czy obrona jest skuteczna.

Dla chętnych: przygotuj materiał telewizyjny/radiowy/kabaret/komiks i zaprezentuj klasie (efekt może być wykorzystany na stronie szkoły, klasowym blogu lub w szkolnej gazecie).

tytuł: „Polska Kronika Non-Camerowa”
gatunek: animacja, krótkometrażowy
reżyseria: Julian Józef Antonisz
produkcja: Polska
rok prod.: 1981-1985
Wróć do wyszukiwania