Percy Jackson: our guide to the world of mythology

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • doskonali umiejętności dokonywania opisu zewnętrznego postaci
 • przypomina sobie i utrwala słownictwo dotyczące cech charakteru
 • utrwala wiadomości z mitologii starożytnej Grecji
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
 • doskonali umiejętności pracy w grupie

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • film „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna”, reż. Chris Columbus
 • karty pracy

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • praca w grupach
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli film „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej Pioruna”. W trakcie projekcji mieli za zadanie zapamiętać, jakimi zdolnościami, umiejętnościami lub mocami obdarzona była każda z postaci.

Nauczyciel prosi, żeby uczniowie, na podstawie swoich notatek, połączyli imiona postaci z opisującymi je zdaniami.

Medusa… … can turn people into stone
Percy Jackson… …can read ancient Greek
Annabeth Chase… …is a skillful warrior
Chiron… …is a wise teacher
Grover Underwood …can run very fast
Gabe Ugliano …stinks terribly
Fury (pol. Erynia) …can fly
Hydra …can breathe fire

Następnie zadaniem uczniów jest podzielenie postaci na dwie grupy: spoza mitologii i związane z mitologią starożytnej Grecji. Imiona postaci zapisywane są na tablicy w dwóch kolumnach. Postacie spoza mitologii: Percy Jackson, Annabeth Chase, Gabe Ugliano. Postacie mitologiczne: Meduza, Chiron, Hades, Fury, Hydra. Problemem może okazać się przynależność Grovera Underwooda, który personalnie nie pojawia się w mitologii, przynależy jednak do postaci mitologicznych jako faun.

Nauczyciel prosi uczniów o dopisanie kolejnych postaci mitologicznych, które wystąpiły w filmie. Będą to zapewne: Poseidon, Athena, Persefona, Zeus, Hermes. Następnie uczniowie powinni wyróżnić (podkreślić na czerwono) z grupy postaci mitologicznych bóstwa (Hades, Poseidon, Athena, Persefona, Zeus, Hermes).

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje od nauczyciela kartę z wizerunkami przedmiotów, będących symbolami poszczególnych bóstw (załącznik 1). Zadaniem każdej z grup jest połączenie imion bóstw z ich symbolami (Poseidon-trident, Zeus-lightning, Athena-bow and arrows, Hermes-flying shoes, Hades-keys, Persefona-torch). Po wykonaniu ćwiczenia, uczniowie prezentują efekty swojej pracy, nauczyciel koryguje ewentualne błędy.

Podczas kolejnego ćwiczenia każda z grup otrzymuje od nauczyciela inną postać z filmu i zestaw przymiotników (załącznik 2), taki sam dla każdej grupy. Zadaniem uczniów jest wybranie tylko tych przymiotników, które opisują daną postać. Po zakończeniu pracy uczniów, nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania.

Uczniowie nadal pracują w grupach. Ich zadaniem jest przygotowanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego i osobowości postaci, której imię otrzymali od nauczyciela. Praca w grupie musi być zorganizowana w taki sposób, aby pozostali uczniowie nie dowiedzieli się, nad opisem jakiej postaci pracują członkowie innych zespołów.

Po zakończeniu pracy, poszczególne grupy prezentują swoje opisy, czytając je zdanie po zdaniu. Pozostali uczniowie, po zakończeniu każdego zdania, próbują odgadnąć, kogo dany opis dotyczy.

Załączniki

Załącznik 1
Parcy Jackson 01
Parcy Jackson 02
Parcy Jackson 03

Parcy Jackson 04
Parcy Jackson 05
Parcy Jackson 06

Załącznik 2

PERSONALITY PHYSICAL FEATURES
brave, wise, dangerous, (dis)honest, (in)sincere, friendly, helpful, loyal, ambitious, cruel, clever, fair, funny, lazy, modest, nice, (im)patient, polite, quiet, responsible, selfish, shy, stubborn, stupid, rude, self-confident, talkative, (un)pleasant (un)attractive, beautiful, handsome, ugly, old, young, middle-aged, of medium height, short, tall, fat, plump, slim, fit, well-built, thin, beard, long/short/medium length, wavy, curly, straight, bald, wrinkles, pale, moustache, round, square, fringe, spiky, scar
tytuł: „Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna”
gatunek: fantasy, komedia, przygodowy
reżyseria: Chris Columbus
produkcja: USA, Kanada
rok prod.: 2010
Wróć do wyszukiwania