„So war es früher…” tak było kiedyś… obraz życia szlachty polskiej ukazany przez A. Wajdę w adaptacji filmowej epopei A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” (cz. I)

Dagmara Nowakowska

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • wzbogaca bazę leksykalną
 • utrwala wiadomości z lekcji historii i języka polskiego
 • samodzielnie formułuje sądy i wyraża opinie
 • doskonali umiejętność dyskusji
 • potrafi odnieść się do poruszonych w filmie zagadnień
 • doskonali umiejętność analizy treści i formy filmowej

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

film w reżyserii Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”
słownik polsko–niemiecki
słownik języka polskiego
Wortsalat („rozsypanka” wyrazowa)

Formy pracy

 • praca w grupie

Metody pracy

 • praca ze słownikiem
 • wykład
 • dyskusja
 • projekcja filmowa

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli film Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”.

Wprowadzenie

Uczniowie prezentują krótkie wprowadzenie w formie wykładu, dotyczące życia i twórczości A. Mickiewicza oraz epopei „Pan Tadeusz”.

Klasa (12 osób) zostaje podzielona przez nauczyciela na dwie grupy. Otrzymają one przygotowane wcześniej koperty z kartkami, na których znajdują się nowe słowa, określające: koperta 1 – zalety szlachty polskiej, koperta 2 – wady szlachty.

Zadaniem grup będzie:

 • przetłumaczenie na język polski niemieckich słówek i zwrotów

SŁÓWKA:

Słownictwo dla obu grup

die Schlachta = der polnische Adel

das Landgut – dworek/majątek/posiadłość ziemska

der Magnat = der Hochladel

der Aristokrat = der Adliger

von hohem Adel sein – być wysoko urodzonym

hoher, miderer, alter Adel – wysoka, drobna, stara

der/die Adlige – szlachcic, szlachcianka

der Bauernadel – szlachta zaściankowa

der Bauernknecht – parobek

reich – bogaty

arm – biedny

leibeigener Bauer – chłop pańszczyźniany

KOPERTA 1 CECHY POZYTYWNE:

gastlich, gastfreundlich – gościnny

patriotisch– patriotyczny

humorvoll – dowcipny

tapfer, mutig – odważny

pflegen die Traditionen – pielegnujący tradycję

bürgerliche Küche – tradycyjna kuchnia

Glaube an Gott – wiara w Boga

traditionell – tradycyjni

familiar – rodzinny

leichtgläubig – łatwowierny

gutherzig– dobroduszny

heftig – porywczy

offen – otwarty

KOPERTA 2 CECHY NEGATYWNE:

untolerant – nietolerancyjny

konservative Weltanschaung – konserwatywny światopogląd

verächtlich – lekceważący

die Verachtung gegen nicht Adlige – lekceważenie nie szlachty

hochmutig – pyszałkowaty

stolz – dumny

Vorlieben für Alkohol – upodobanie do alkoholu

zügellose Lebenswiese – hulaszczy tryb życia

der Unruhestifter – warchoł

kosmopolitische Einstellung – kosmopolityzm

streitsüchtig – kłótliwość

 • przygotowanie się do dyskusji w języku niemieckim na temat wad i zalet szlachty (z odniesieniem do konkretnych postaci filmowych)
 • udział w dyskusji, wymienienie cech, imion i nazwisk postaci, wyrażenie własnych opinii i sądów

Nauczyciel podsumowuje dyskusje.

Der polnische Adel hatte sowohl die positiven als auch negativen Eigenschaften. Welche überwiegen? Denkt mal! Das war aber ein Teil unserer Geschichte.

Praca domowa

Welche Eigenschaften hatte die polnische Schlachta im XIX Jh.?

Może to być praca pisemna (np. list do kolegi z Niemiec) lub wypowiedź ustna .

tytuł: „Pan Tadeusz”
gatunek: dramat
reżyseria: Andrzej Wajda
produkcja: Francja, Polska
rok prod.: 1999
Wróć do wyszukiwania