W literackim i filmowym świecie fantastyki – na podstawie powieści C. S Lewisa oraz filmu „Opowieści z Narnii”

Jadwiga Mostowska

Cele lekcji

Cele zajęć:

cel ogólny:

 • kształtowanie umiejętności odróżniania realizmu od fantastyki oraz wprowadzenie do analizy i interpretacji dzieła filmowego

cele szczegółowe:

Uczeń:

 • rozumie znaczenie terminów realistyczny/fantastyczny,
 • wskazuje elementy świata fantastycznego i realistycznego w utworze C. S Lewisa i dostrzega różnice między tymi elementami,
 • zna pojęcia film familijny oraz film fantasy (umie wskazać podstawowe cechy tego gatunku filmowego),
 • potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi formułować wnioski,
 • ćwiczy umiejętność formułowania własnych opinii i sądów na temat filmu.

Czas pracy

1 godzina lekcyjna (uczniowie znają pierwszą z cyklu powieści C. S. Lewisa: „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”, obejrzeli także film w reżyserii Andrew Adamsona z 2005 r.)

Środki dydaktyczne

 • powieść C.S. Lewisa
 • film „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” w reżyserii Andrew Adamsona
 • plansze z zapisanymi nazwami gatunków filmowych

Formy pracy

 • praca w grupach
 • praca z całym zespołem
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja kierowana
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Prowadzący lekcję dzieli uczniów na trzy grupy. Pierwsza poszukuje w utworze C.S. Lewisa miejsc przynależnych do świata rzeczywistego i fantastycznego, druga postaci przynależnych do obu tych światów, trzecia zaś wydarzeń.

Uczniowie pracują w grupach a następnie przedstawiają wyniki swoich prac. Nauczyciel zapisuje je na tablicy w tabeli

np.:

Świat rzeczywisty Świat fantastyczny
Miejsca:
Postaci:
Wydarzenia:

Na podstawie zapisu na tablicy z pomocą nauczyciela uczniowie próbuję odpowiedzieć na pytanie:

„Na czym polega różnica między realistycznym światem przedstawionym a fantastycznym światem przedstawionym?”

Nauczyciel odwołuje się do filmowej adaptacji utworu C. S. Lewisa, prosząc uczniów, aby spróbowali określić, jaki gatunek filmowy ten film reprezentuje. W tym celu przedstawia im plansze z napisami określającymi gatunki filmowe, np. horror, komedia, film science-fiction, film historyczny, musical, film familijny, western, film kryminalny, film fantasy.

Uczniowie wskazują te, które ich zdaniem najlepiej określają film „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”

Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali sami określić czym jest film familijny. Aby pomóc uczniom zadaje pytania pomocnicze, podaje wskazówki, np.

 • Kim są widzowie filmu familijnego?
 • O czym takie filmy mogą opowiadać?
 • Wymień tytuł znanego Ci filmu familijnego.

Uczniowie odpowiadają na pytania.

Podsumowując wypowiedzi uczniów nauczyciel podkreśla, iż podstawowym kryterium przypisania danego utworu filmowego do nurtu kina familijnego jest jego adresat (widz, odbiorca), którym może być cała rodzina (rodzice wraz z dziećmi).

Film familijny = film rodzinny

Co za tym idzie tematyka tych filmów jest dostosowana do odbiorcy. W nurcie kina familijnego znajda się wiec komedie czy musicale, a także filmy fantasy, ale nie horrory czy filmy kryminalne, które ze względu na swą tematykę przeznaczone są dla dorosłego odbiorcy.

Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali określić cechy filmu fantasy. Aby pomóc uczniom zadaje pytania pomocnicze, podaje wskazówki, np.

 • Czy film „Kevin Sam w domu” jest filmem fantasy?
 • Jakie elementy musza się pojawić w filmie, żeby można go było tak określić?

Uczniowie podają swoje propozycje.

Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów, zwracając uwagę, iż film fantasy, jako gatunek filmowy, mieści się w szerszym obszarze, którym można określić mianem film fantastyczny. Do filmów fantastycznych zaliczyć można także filmy science-fiction i horrory, ale choć te gatunki mogą się przenikać, to jednak się różnią.

Film fantastyczny:

 • fantasy (motywy, postacie, formy nadprzyrodzone, magiczne, walka dobra ze złem)
 • science-fiction (tematyka naukowa, techniczna, wpływ techniki na życie ludzi)
 • horror (element grozy, niepokoju, szoku, obrzydzenia)

Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie swoich wrażeń z obejrzenia filmu Andrew Adamsona. Prosi, aby ocenili różne elementy filmu np. grę aktorską, scenografię, muzykę.

Uczniowie indywidualnie wypowiadają swoje opinie.

Praca domowa

Przedstaw w kilku zdaniach swój ulubiony film fantasy. Przygotowując swoją wypowiedź zwróć szczególną uwagę na elementy, które wskazują, iż jest to taki właśnie gatunek filmu.

tytuł: „Opowieści z Narnii”
gatunek: familijny, fantasy
reżyseria: Andrew Adamson
produkcja: USA , Wielka Brytania
rok prod.: 2005
Wróć do wyszukiwania