„Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki”

pod red. Ewy Ciszewskiej i Konrada Klejsy

 

Odkrywanie edukacji filmowej

Nasze zainteresowanie edukacją filmową jest pochodną obserwacji wielkiego bogactwa inicjatyw z nią związanych, zarówno tych o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym, przy jednoczesnym słabym zainteresowaniu akademików tą dziedziną życia społecznego. „Kłopot” z edukacją filmową prawdopodobnie wynika z tego, że jako podmiot interdyscyplinarny plasuje się na przecięciu wielu dyscyplin – polonistyki, pedagogiki, filmoznawstwa i medioznawstwa – by wymienić te najbardziej oczywiste. Stąd jej ogląd w naturalny sposób wymusza przyjęcie różnych perspektyw i stanowisk badawczych.

Rozumiejąc głębokie zakotwiczenie problemów edukacji filmowej w różnych dyscyplinach badawczych, w naszym tomie oddajemy głos filmoznawcom, medioznawcom, polonistom i pedagogom. Autorami opracowań zamieszczonych w publikacji są naukowcy reprezentujący różne ośrodki naukowe: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski.

Równocześnie szalenie istotna wydała nam się perspektywa osób i podmiotów aktywnie działających w tym polu. Stąd autorami poszczególnych rozpraw są także praktycy edukacji filmowej występujący pod auspicjami Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Fundacji Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych KinoSzkoła.

Szczególne miejsce w naszym tomie zajmuje zapis rozmowy z nestorką polskiej edukacji filmowej, Profesor Eweliną Nurczyńską-Fidelską. Wywiad ten – przeprowadzony w marcu 2016 roku, dwa miesiące przed odejściem Pani Profesor – jest ostatnim śladem jej zainteresowań badawczych oraz drogi zawodowej, tak silnie związanej z problematyką edukacji filmowej.

Wyrażamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna zarówno dla osób pracujących z filmem jako narzędziem edukacyjnym (nauczycieli, trenerów filmowych, edukatorów), jak również dla nauczycieli akademickich zajmujących się w pracy dydaktycznej i  naukowej zagadnieniami związanymi z edukacją filmową.


O autorach:

Ewa Ciszewska – doktor, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka publikacji w tomach zbiorowych i czasopismach. Współredaktorka książki Kino najnowsze: dialog ze współczesnością (Kraków 2007), Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury (Łódź 2013) oraz Kultura filmowa współczesnej Łodzi (Łódź 2015). Jej zainteresowania naukowe to kino czeskie i słowackie, kultura filmowa Łodzi oraz edukacja filmowa.

Konrad Klejsa – doktor habilitowany, filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi również zajęcia dla studentów PWSFTviT w Łodzi. Autor książek: Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1946-1965 (2015) oraz Filmowe oblicza kontestacji (2008). Współredaktor zbiorów: Kultura filmowa współczesnej Łodzi (2015), Wokół zagadnień dystrybucji filmowej (2015), Badanie widowni filmowej – antologia przekładów (2014), Polska i Niemcy: filmowe granice i sąsiedztwa (2012), Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka (2008).