The croods and the de velopeds or the things we used to do but we don’t anymore

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Cele lekcji:

 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdań z użyciem konstrukcji used to
 • powtórzenie i utrwalenie zasad tworzenia zdań w czasie present simple
 • utrwalenie słownictwa dotyczącego podstawowych czynności dnia powszedniego
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • doskonalenie umiejętności twórczych
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Czas pracy

45 minut

Środki dydaktyczne

 • film „Krudowie”, reż. Chrisa Sandersa i Kirka De Micco
 • kartony, mazaki, farby, kredki, nożyczki, czasopisma, gazety, ulotki
 • słowniki języka angielskiego

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • prac w grupach

Metody pracy

 • burza mózgów
 • wykład
 • praca ze słownikiem

Przebieg lekcji

Uczniowie obejrzeli film pt. „Krudowie” w reżyserii Chrisa Sandersa i Kirka De Micco.

1. Uczniowie dzielą się/ zostają podzieleni przez nauczyciela na grupy. Pierwszym zadaniem każdej z grup jest połączenie ze sobą wyrazów znajdujących się w dwóch kolumnach z listy dostarczonej przez nauczyciela, w taki sposób, aby utworzyć nazwy czynności.

(przykładowa lista czynności)

1. live a. on foot
2. look b. fish
3. travel c. dinner
4. go d. for food
5. cook e. in a cave
6. watch f. out at night

Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup zapisują nazwy czynności na tablicy: live in a cave, look for food, travel on foot, go out at night, cook dinner, catch fish. Cała klasa, z pomocą nauczyciela, jeśli to konieczne, sprawdza prawidłowość listy, dokonuje poprawek i wyjaśnia znaczenie zwrotów.

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasadę tworzenia i stosowania zdań z użyciem konstrukcji used to. Sprawdza, czy uczniowie zrozumieli zagadnienie prosząc kilku z nich o utworzenie zdań ze zwrotami z listy znajdującej się na tablicy, np.: The Croods used to live in a cave. The Croods didn’t use to catch fish.

3. Uczniowie zostają poproszeni o wyobrażenie sobie rodziny de Velopeds, dalekich krewnych Krudów, żyjącej obecnie w Nowym Jorku. Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie listy czynności, analogicznej do tej, która została zapisana na tablicy, prezentującej czynności wykonywane regularnie przez de Velopedów, np.:

Croods de Velopeds
live in a cage live in a skyscraper
look for food buy food in a hypermarket/eat only at McDonald’s
travel on foot travel by underground/ use cabs/ drive cars/ fly helicopters

4. Każda grupa otrzymuje od nauczyciela kartę, podzieloną na dwie części. Po lewej stronie karty znajduje się podobizna rodziny Krudów i pod nią uczniowie tworzą zdania mówiące o tym, co Krudowie mieli zwyczaj/nie mieli zwyczaju robić, rozbudowując listę czynności stworzoną we wcześniejszej fazie lekcji. Po prawej stronie karty znajduje się wolne miejsce, które jest przeznaczone na podobiznę rodziny de Velopeds. Uczniowie wykonują ją z materiałów przyniesionych przez siebie lub otrzymanych od nauczyciela (gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, itp.). Pod podobizną de Velopedów zapisują zdania mówiące o tym, co „stworzona” przez nich rodzina ma zwyczaj/nie ma zwyczaju robić. W trakcie pracy uczniowie mogą posługiwać się słownikami lub korzystać z pomocy nauczyciela. Ważne jest, aby członkowie poszczególnych grup nie kontaktowali się ze sobą i nie „podkradali” sobie pomysłów.

5. Po zakończeniu pracy uczniowie zawieszają swoje karty w widocznym miejscu pracowni, aby mieli okazję zapoznać się z pomysłami koleżanek i kolegów oraz utrwalić omawiane na zajęciach konstrukcje gramatyczne poprzez kilkukrotne przeczytanie notatki o Krudach i de Velopedach.

6. Nauczyciel zadaje pracę domową, którą może być, np. napisanie kilku zdań o tym, czego nie robiło się w przeszłości, a co ma się zwyczaj robić obecnie, celem utrwalenia zasad tworzenia zdań przeczących ze zwrotem used to, np.: I didn’t use to read books, but I read one every month nowadays.

7. Nauczyciel upewnia się, że uczniowie zrozumieli omawiane na lekcji zagadnienie, dziękuje uczniom za udział w lekcji i kończy zajęcia.

tytuł: „Krudowie”
gatunek: animacja, familijny, komedia, przygodowy
reżyseria: Chris Sanders, Kirk De Micco
produkcja: USA
rok prod.: 2013
Wróć do wyszukiwania