Konkurs im. Profesor Eweliny
Nurczyńskiej-Fidelskiej
na najlepszą pracę magisterską
z zakresu kina polskiego
lub edukacji audiowizualnej,
edycja V, 2021 (wyniki)

Rozstrzygnięty został V Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:
Dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ – przewodniczący
Dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP
Dr hab. Konrad Klejsa, prof. UŁ

Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dwie równorzędne Nagrody Główne w wysokości 500 zł każda:
pani magister Patrycji Chuszcz za pracę pod tytułem Kultura produkcji filmów radykalnych. Przykład Stowarzyszenia Otwarte Klatki, napisaną pod kierunkiem dra Michała Pabisia-Orzeszyny na Uniwersytecie Łódzkim
oraz
pani magister Joannie Krygier za pracę Uniwersum, parodia i gra z konwencjami gatunkowymi. Działalność Grupy Filmowej Darwin na platformie YouTube, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Jadwigi Hučkovej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że magister Patrycja Chuszcz podjęła niezbadany dotąd temat amatorskich filmów “ekologicznie zaangażowanych”. Jej praca to wieloaspektowa analiza – odnosząca się nie tylko do treści i formy filmów, ale też sposobu ich produkcji i dystrybucji – która bazuje nie tylko na przywoływaniu piśmiennictwa z zakresu „animal studies”, ale też na wytworzonych na potrzeby pracy wywiadach. Praca spełnia regulaminowe kryterium oryginalności i podejmuje społecznie ważną problematykę. W przyszłości będzie to użyteczny dla historyków opis praktyk audiowizualnych z początku XXI wieku. Komisja rekomenduje do druku fragmenty pracy.

Z kolei magister Joanna Krygier bardzo przekonująco umieszcza klipy wideo w różnych kontekstach: filmoznawczym (uwagi o pojęciu autorskości, stylu), historii kina (zespół filmowy jako grupa twórcza, odniesienia do filmów fabularnych), zjawisk popkulturowych (komiks, remiks, parodia), tekstów kultury (mitologia, Biblia, Pismo Święte). Praca jest świetnym przykładem tego, jak można pisać o najnowszych zjawiskach medialnych. Ważne zjawisko współczesnego pejzażu medialnego sytuuje Autorka na tle badań vlogów i analiz utrzymanych w paradygmacie kultury remiksu. Znakomicie porządkuje materiał analityczny, interpretując go w wywodzie napisanym nienaganną polszczyzną. Także w tym przypadku Komisja Konkursowa rekomenduje do druku fragmenty pracy.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać także dwie nagrody II stopnia oraz dwie nagrody III stopnia.
Nagrody II stopnia otrzymały:
pani magister Joanna Najbor za pracę Formy krajobrazowania Polski lokalnej w filmach fabularnych po 2015 roku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Radkiewicz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister Joanna Najbor dostarczyła nieoczywistych i oryginalnych interpretacji kilku najnowszych polskich filmów. Zestawienia obrazowania w różnych filmach świadczą o ich bardzo dobrej znajomości. Autorka rzutuje swe rozważania na dobrze rozpoznane piśmiennictwo studiów nad krajobrazem, wywodzących się z paradygmatu „spatial turn”, kontekstualizując uwagi odniesieniami do współczesnej literatury polskiej. Komisja rekomenduje do druku fragmenty pracy.
pani magister Izabela Szyc za pracę Antypolskość – fenomen czy fantazmat? Analiza zagadnienia na podstawie wybranych filmów polskich ostatniej dekady, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Ewy Katarzyny Citko na Uniwersytecie w Białymstoku. Praca pani magister Szyc doskonale spełnia pierwsze kryterium konkursu (oryginalność ujęcia tematu, nowatorski charakter pracy): podejmuje temat niedoreprezentowany w polskim filmoznawstwie, a bardzo ważny ze społecznego punktu widzenia. Jest odważna, pionierska i aktualna, dlatego promuje wartościowe badania. Oryginalne i samodzielne ujęcie (hipoteza świetnie dopasowywana do badań), poprawny dobór opracowań i źródeł oraz celowe ich wykorzystanie. Precyzyjne definicje. Zręczna, mnemotechniczna gra językowa w tytule: fantazmat – fenomen. Komisja rekomenduje do druku fragmenty pracy.

Nagrody III stopnia otrzymali:
pan magister Mateusz Przygoda za pracę Eksplikacja reżyserska jako dokument produkcyjny i artystyczny, napisaną pod kierunkiem dra Artura Majera w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Praca nagrodzona została za świetny dobór niezbadanego dotąd tematu – eksplikacja potraktowana została jako “załącznik sprzedażowy”. Bazując na ok. dwudziestu przykładach, Autor uznaje eksplikację za paratekst, który stanowić może trop interpretacyjny dzieła. Praca jest ważnym krokiem w rozwoju badań produkcyjnych w polskim filmoznawstwie. Eksplikacja reżyserska jest pierwszym i podstawowym dokumentem, w którym pojawia się zarys pomysłu na film. Można w nim dostrzec surowe treści, które w toku realizacji filmu zostają przetworzone przez filmowców, a jednocześnie stanowią podstawę decyzji administracyjnych o przyznaniu finansowania. Autor wyjaśnia mechanizmy przyznawania funduszy na produkcję filmu. Komisja rekomenduje do druku fragmenty pracy.
pani magister Weronika Wójcik za pracę Zdalnie niezdalni? Kompetencje medialne w polskiej oświacie spowodowane pandemią wirusa COVID-19, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Sokołowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Komisja stwierdziła, że temat jest aktualny, więc ujęcie oryginalne i nowatorskie – wskutek niedostatku opracowań. Autorka opisuje platformy e-learningowe i konfrontuje te opisy z wrażeniami użytkowników, czyli nauczycieli. Zestawienie charakterystyki funkcjonalnej narzędzi do nauczania zdalnego z wypowiedziami użytkowników daje niezwykle cenny pragmatyczny obraz edukacji medialnej. Zaprezentowane przez Autorkę podejście antropologiczne odsłania z całą siłą konieczność ujmowania mediów cyfrowych w kontekście zależności społecznych, psychologicznych ekonomicznych. Komisja rekomenduje do druku fragmenty pracy.

W tym roku na Konkurs napłynęło wyjątkowo wiele prac, a ich poziom był bardzo wysoki. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie nagrodzonych prac, a także w ich imponującej rozpiętości tematycznej i metodologicznej. Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagrody zostaną wręczone podczas XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w listopadzie tego roku w Łodzi.