Konkurs im. Profesor Eweliny
Nurczyńskiej-Fidelskiej
na najlepszą pracę magisterską
z zakresu kina polskiego
lub edukacji audiowizualnej,
edycja IV, 2020 (wyniki)

Rozstrzygnięty został IV Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:
Dr hab. prof. UAM Wojciech Otto – przewodniczący
Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Jakubowska
Dr hab. Jakub Zajdel

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać panu magistrowi Rafałowi Bujałkowskiemu za pracę pod tytułem Wizerunek gejów i lesbijek w polskim kinie i telewizji. Panorama zjawiska. Praca została napisana pod kierunkiem dr Sylwi Kołos na UMK w Toruniu.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że praca pana magistra Rafała Bujałkowskiego wyróżnia się umiejętnością syntezy połączoną z opanowaniem szerokiego materiału badawczego. Autor w sposób wyczerpujący i komplementarny poddał analizie wszystkie znaczące tytuły filmowe oraz seriale TV odnoszące się do tematu pracy, zaproponował autorski klucz ich interpretacji i, co najważniejsze, uruchomił i dogłębnie opisał korespondujące z podejmowaną problematyką konteksty historyczne i społeczno-kulturowe, w tym także niezwykle istotne przemiany legislacyjne i status prawny tych środowisk w określonym okresie historycznym. Swoje rozważania każdorazowo podpierał szeroką egzemplifikacją filmowo-serialową oraz wnikliwą analizą, na podstawie których formułował trafne i konstruktywne wnioski.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.