„Jąkający się mają więcej czasu na zastanowienie się, co chcą powiedzieć”… jak zostać Królem i przestać się jąkać…[1]

Mariusz Widawski

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Cele lekcji

W trakcie zajęć uczeń:

 • interpretuje dzieło filmowe z uwzględnieniem konkretnych zagadnień
 • krytycznie analizuje i interpretuje teksty kultury (film, teksty publicystyczne, artystyczne)
 • analizuje i interpretuje motywy ludzkich działań
 • analizuje stany emocjonalne i psychiczne postaci filmowych, interpretując ich przyczyny
 • formułuje i przedstawia argumenty przekonywujące do własnej interpretacji filmu
 • wskazuje cechy filmowego dramatu historycznego, biograficznego i psychologicznego
 • wykorzystuje narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszukiwania źródeł wiedzy na konkretny temat

Czas pracy

2 godziny lekcyjne + projekcja filmu

Środki dydaktyczne

 • film Toma Hoopera „Jak zostać królem”
 • materiały pomocnicze: linki do stron internetowych
 • karta pracy

Formy pracy

 • praca w grupach
 • praca zespołowa

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja kierowana
 • mini wykład
 • rozmowa nauczająca
 • praca z tekstem publicystycznym i artystycznym
 • praca z dziełem filmowym
 • analiza filmu, tekstu publicystycznego, artystycznego
 • korzystanie z komputera i Internetu jako narzędzia informacji z wykorzystaniem TiK

Przebieg lekcji

Lekcja I

„Jak zostać królem” Toma Hoopera: wielka historia przez małe „h”/epizod z życia króla Jerzego VI (biografia w zderzeniu z historią).

Wyjaśnij uczniom, że najbliższe dwie lekcje języka polskiego będą poświęcone rozważaniom na temat obejrzanego filmu „Jak zostać królem”. Zajęcia edukacyjne o filmie będą realizowane z wykorzystanie internetu jako narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zapytaj uczniów o ich wrażenia, odczucia, emocje wywołane filmem Toma Hoopera. Wyrażane przez uczniów wartościowane sądy, opinie grupuj na te pozytywne i na te, które są negatywne. Zapisuj je na tablicy (najlepiej w formie tabeli).

Poinformuj uczniów, że celem pierwszej z lekcji o filmie „Jak zostać królem” będzie poznanie epizodu z biografii Króla Jerzego VI uwarunkowanej historią. Zapisz temat lekcji.

Zaproponuj uczniom, aby rozważania o filmowym obrazie Hoopera rozpocząć od opracowania synopsisu filmu „Jak zostać królem”. Synopsis zostanie opracowany na podstawie zaproponowanych przez nauczyciela recenzji filmu online lub na podstawie wyszukiwanych samodzielnie przez uczniów w internecie informacji.

Zwróć uwagę uczniów, przed ich pracą, aby opracowany przez nich materiał informacyjny o filmie zawierał: dossier filmu i jego twórców, zarys fabuły i poruszanej problematyki, bez elementów wartościowania i oceniania.

Uczniowie gromadzone materiały poddają opracowaniu merytorycznemu i językowo-kompozycyjnemu, w wyniku czego powstaje dokument tekstowy – synopsis (np. na jedną stronę). Wybrani uczniowie odczytują wyniki swojej pracy.

Zapisujesz na tablicy hasło: Jak zostać królem, czyli biografia jąkały, informując uczniów, iż teraz celem ich pracy będzie zapoznanie się z biografią Jerzego VI – tytułowego bohatera omawianego filmu.

Podajesz uczniom link do strony internetowej zawierającej informacje biograficzne o królu Jerzym VI, prosząc ich o lekturę tekstu, a po niej o sporządzenie artykułu hasłowego do „Encyklopedii brytyjskich królów”, zawierającego pięć najistotniejszych informacji o życiu króla Jerzego VI (uczniowie tworzą kolejny plik tekstowy, prezentując wyniki swojej pracy, tym razem artykuł hasłowy). Link do strony: http://odkrywcy.pl/kat,1013295,title,Czy-krol-moze-sie-jakac,wid,13095668,wiadomosc.html

Zapisujesz na tablicy kolejne hasło: Król jąkała w starciu z wielką historią, informując uczniów, że przedmiotem ich pracy będzie teraz poznanie tła społecznego i historycznego filmu „Jak zostać królem”.

Podajesz uczniom link do strony internetowej, prosząc ich o przeczytanie tekstu ilustrującego tło społeczne i historyczne filmu Hoopera, a następnie zapisanie najważniejszych czynników determinujących rządy króla Jerzego VI (powstaje w ten sposób następny plik tekstowy – notatka).

Link do strony: http://www.polityka.pl/historia/xxwiekdo1945/1512744,1,jerzy-vi-w-filmie-i-naprawde.read

Podsumuj lekcję, porządkując wiedzę uczniów o bohaterze filmu pozyskaną ze źródeł online i konfrontując ją z postacią króla kreowaną w filmie przez Colina Firtha.

Lekcja II

„Jak zostać królem” Toma Hoopera: król Jerzy VI na terapii/o pokonywaniu wroga w samym sobie (jąkała w konfrontacji z logopedą).

Poinformuj uczniów, że obecna lekcja jest kontynuacją lekcji poprzedniej, z tym że uczniowie spróbują spojrzeć na króla Jerzego VI jako na człowieka, mającego dysfunkcję mowy.

Poproś uczniów o zapoznanie się z artykułem poruszającym temat jąkania się i wypisanie z niego najważniejszych, według nich, informacji na temat tego zaburzenia w mówieniu. Link do strony: http://www.poradnia.pl/choroby/uklad-nerwowy/954-jakanie-sie-przyczyny-i-metody-leczenia.

Poleć następnie uczniom przeczytanie wywiadu z Maksem Szotem, szefem toruńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających Się i wskazanie głównych tez tej rozmowy (wywiad ten stanowi przygotowanie do rozważań na temat króla jąkały).
Link do strony: http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,9168549,Jakale_nie_jest_latwo_zostac_krolem__a_co_dopiero.html

Zapisz na tablicy poniższe hasła, po czym poinformuj uczniów, że w tej części lekcji będą kreślić portret psychologiczny króla Jerzego VI – człowieka, który się jąka. Jak po królewsku przestać się jąkać”. Wytężona praca plus metoda Tomatisa. (dobrze byłoby w tym miejscu objaśnić uczniom istotę metody Tomatisa, korzystając np. z: http://www.logopedia.net.pl/artykuly/150/metoda-tomatisa.html).

W tym celu podziel klasę na grupy i rozdaj każdej z grup karty pracy.

Poproś, aby każda z grup odczytywała wyniki swojej pracy na zasadzie takiej, że grupa pierwsza czyta jeden element karty pracy, pozostałe konfrontują to ze swoimi propozycjami; potem grupa druga kolejny element itd. W ten sposób wszyscy uczniowie są zaangażowani w pracę i prezentację wyników swej pracy i mają możność aktywnej konfrontacji pracy swojej grupy z dokonaniami pozostałych grup. W wyniku tego powstaje portret psychologiczny króla-człowieka.

Postać Lionela Logue!’a – logopedy/psychoterapeuty/przyjaciela (swobodne wypowiedzi uczniów o tej postaci, uwzględniające trzy aspekty relacji Australijczyka z królem angielskim.

Poproś uczniów, aby przeczytali wypowiedź na blogu: „Jąkanie: logopeda czy psycholog?” (link: http://jakanie.tnb.pl/news.php).

Wywołaj dyskusję na temat roli logopedy i psychologa w terapii jąkania się, odwołując się do przeczytanej wypowiedzi na blogu i filmu „Jak zostać królem” (dyskusja stanowić będzie podsumowanie lekcji).

Przypisy:

 1. Umieszczone w scenariuszu lekcji hasła: zagadnienia analityczno – interpretacyjne są w większości tytułami recenzji wyszukanych w internecie (M.W.).

Praca domowa

Zostać królem i przestać się jąkać. Jerzy VI – król i człowiek. Esej (w świetle filmu Toma Hoopera i źródeł informacji poznanych na lekcjach języka polskiego).

Załączniki

Załącznik

KARTA CHOROBY

Pacjent: Książę Albert/ Król Jerzy VI

Rozpoznanie: Jąkanie się, czyli „zaburzenie, w którym głównym objawem są zaburzenia mowy objawiające się przeważnie niezamierzonym przerywaniem, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształcaniem sylab bądź całych słów” (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85kanie).

Objawy zaburzenia
Przyczyny zaburzenia
Motywy poddania się terapii
Przebieg terapii
Skutki terapii
Sojusznicy w terapii
tytuł: „Jak zostać królem”
gatunek: biograficzny, dramat, historyczny, psychologiczny
reżyseria: Tom Hooper
produkcja: Australia, USA, Wielka Brytania
rok prod.: 2010
Wróć do wyszukiwania