„Magicy nie istnieją”? Poszukiwania magicznych źródeł kina

Justyna Budzik

Uniwersytet Śląski

Cele lekcji

 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi i oceniania zobaczonego filmu
 • rozwijanie zdolności prowadzenia refleksji na bazie poznanego dzieła filmowego
 • poznanie historii wynalazków kinematograficznych i optycznych
 • inspirowanie do własnych przemyśleń na temat roli widowisk w kulturze

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • ilustracje – obrazy urządzeń optycznych i kinematografu
 • karta pracy
 • tablica lub rzutnik multimedialny

Formy pracy

 • praca zespołowa
 • praca grupowa
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • rozmowa
 • rozmowa nauczająca
 • wykład
 • burza mózgów
 • mapa myśli

Przebieg lekcji

Jeśli nie ma możliwości zorganizowania projekcji całego filmu w kinie lub w szkole, na początku zajęć nauczyciel wyświetla wybraną sekwencję z płyty DVD.

Wprowadzenie: nauczyciel pyta uczniów o wrażenia z seansu „Iluzjonisty”. Prosi o wymienienie różnych rodzajów widowisk, jakie pojawiają się w fabule filmu. Pyta, dlaczego główny bohater przestał być popularny. Czy uczniowie zgadzają się ze smutnym stwierdzeniem iluzjonisty „Magicy nie isnieją”? Czy animowany film o iluzjoniście może być nazwany magicznym?

Wspólna praca grupy wraz z nauczycielem, burza mózgów: nauczyciel zapisuje na środku tablicy słowo PROJEKCJA i prosi uczniów, aby wymienili obiekty, okoliczności i zjawiska konieczne do zaistnienia projekcji filmowej. Zapisuje propozycje uczniów w odpowiednich miejscach, tworząc mapę myśli (patrz Załącznik 1).

Rozmowa nauczająca: Nauczyciel podsumowuje zadanie i wyjaśnia uczniom, jak doszło do ukształtowania się dyspozytywu projekcji filmowej. Posługując się materiałem ilustracyjnym (np. prezentacja multimedialna, wydrukowane obrazy, modele), nauczyciel opisuje wynalazek kinematografu braci Lumiere i tłumaczy mechanizm jego działania.

Opowiada również o najważniejszych optycznych urządzeniach „pre-kinowych”, wskazując na główne zasady ich funkcjonowania. Należałoby uwzględnić:

 • latarnię magiczną (projekcja obrazów świetlnych dzięki podświetleniu obrazków malowanych na szkle, możliwy ruch),
 • stereoskop i fotoplastykon (iluzja trójwymiarowości dzięki zastosowaniu fotografii stereoskopowej),
 • fenakistiskop lub zootrop (iluzja ruchu uzyskana poprzez szybki przesuw rysunków, ukazujących poszczególne fazy ruchu),
 • praksinoskop (bardziej zaawansowana wersja urządzeń poprzednich, wykorzystująca lustro i źródło światła).

Praca w grupach: Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Na tablicy zapisuje cztery pojęcia: lustro, cień, trójwymiarowość, ruch i proponuje, aby potraktować je jako kategorie określające istotę działania omówionych urządzeń optycznych. Każda grupa ma za zadanie zastanowić się nad jedną z kategorii, odpowiadając na pytania zapisane w karcie pracy (patrz Załącznik 2). Każda grupa odczytuje swoje uzupełnienie karty pracy. Można zapisywać najważniejsze i najciekawsze stwierdzenia na tablicy.

Dyskusja podsumowująca zajęcia: Czy kino jest zjawiskiem magicznym? Dlaczego tak/dlaczego nie? Jak było w przeszłości, a jak jest teraz?

Praca domowa

 1. Spróbuj stworzyć w domu jedno z urządzeń, omówionych na lekcji. Na kolejnych zajęciach opowiedz o trudnościach, które napotkałeś oraz o tym, jaki efekt chciałeś osiągnąć.
 2. Wypowiedź pisemna: Wspomnienie najbardziej magicznego widowiska (filmu, spektaklu, cyrku, teatru cieni…), jaki widziałem.

Załączniki

Załącznik 1: Mapa myśli – PROJEKCJAIluzjonista 1
Załącznik 2: Karty pracy dla grup

KATEGORIA PYTANIA ODPOWIEDZI
W jaki sposób można stworzyć (ruchomy lub nieruchomy) obraz, który wywołuje wskazany efekt?
Jakie współczesne urządzenia wpisują się w takie dążenie?
Które z urządzeń historycznych pozwalało uzyskać dany efekt?
Dlaczego obrazy produkowane przez te dawne wynalazki mogły zostać uznane za magiczne?
Czy i dlaczego uważamy za magiczne wynalazki współczesne?

Bibliografia

 1. Gwóźdź Andrzej, „Skąd się (nie) wzięło kino”, [w :] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), „Historia kina. Tom I: Kino nieme”, Kraków 2009.
 2. Zielinski Siegfried, „Archeologia mediów”, Warszawa 2010.
tytuł: „Iluzjonista”
gatunek: animacja, dramat, komedia
reżyseria: Sylvain Chomet
produkcja: Francja, Wielka Brytania
rok prod.: 2010
Wróć do wyszukiwania