If she hadn’t stepped forward… – powtórzenie wiadomości o III trybie warunkowym z wykorzystaniem filmu „Igrzyska śmierci”

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

 • doskonalenie umiejętności tworzenia zdań z użyciem third conditional,
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości o formach past participle wybranych czasowników nieregularnych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się słownikiem,
 • doskonalenie umiejętności stosowania zasad interpunkcji,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Czas pracy

45 min.

Środki dydaktyczne

 • film „The Hunger Games”, reż. Gary Ross;
 • karty pracy;
 • słowniki języka angielskiego.

Formy pracy

 • praca z całą klasą,
 • praca w grupach,
 • praca samodzielna.

Metody pracy

 • elementy burzy mózgów,
 • elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej,
 • elementy pogadanki,
 • praca ze słownikiem.

Przebieg lekcji

1. Uczniowie zapoznali się na lekcji wcześniejszej z zasadami tworzenia zdań z użyciem III trybu warunkowego, a w domu (lub na seansie po zajęciach) obejrzeli film „Igrzyska śmierci”.

2. Uczniowie zostają zaznajomieni przez nauczyciela z tematem i celami lekcji. Każdy z nich otrzymuje kartę pracy nr 1, na której znajdują się początki i zakończenia zdań w III trybie warunkowym, odnoszące się do treści obejrzanego filmu.

3. Uczniowie pracują indywidualnie. Zadaniem każdego z uczniów jest prawidłowe połączenie fragmentów zdań z kolumny A z fragmentami zdań z kolumny B. Przed rozpoczęciem ćwiczenia uczniowie sprawdzają znaczenie słów w słownikach, jeżeli jest to konieczne.

1 Katniss Everdeen wouldn’t have taken part in the Hunger Games,… A …he couldn’t have helped Katniss in her training.
2 If Peeta Mellark hadn’t seen hungry Katniss in the rain,… B … if she hadn’t stepped forward to replace her sister.
3 If Haymitch Abernathy hadn’t won the Hunger Games,… C …if he had obeyed President Snow.
4 Seneca Crane wouldn’t have had to commit a suicide,… D …the audience wouldn’t have voted on her.
5 If Katniss Everdeen hadn’t presented well on TV,… E …he wouldn’t have fallen in love with her.

Po zakończeniu ćwiczenia poszczególni uczniowie czytają swoje odpowiedzi i porównują z odpowiedziami pozostałych uczniów z klasy. Ewentualne rozbieżności lub pytania starają się wyjaśnić sami uczniowie, a jeśli okazuje się to niemożliwe, pomaga nauczyciel.

4. Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby na podstawie ćwiczenia, przypomniał koleżankom i kolegom zasady tworzenia zdań z użyciem III trybu warunkowego. Pozostała część klasy uważnie słucha wypowiedzi i, jeśli to konieczne, dokonuje korekt lub uzupełnień. Nauczyciel przypomina o pewnych zasadach interpunkcji związanych z konstruowaniem zdań w trybach warunkowych (przed „if” nie ma przecinka).

5. Uczniowie pracują w parach. Osoby tworzące poszczególne pary otrzymują od nauczyciela karty pracy nr 2, na których zapisane zdania zawierają błędy związane z tworzeniem zdań w III trybie warunkowym. Zadaniem każdej z par jest odnalezienie i poprawienie błędów.

a) Katniss and Peeta hadn’t win the Hunger Games if Seneca Crane wouldn’t changed the rules.

b) Katniss had fallen in love with Peeta if she wouldn’t have had a boyfriend.

c) If Katniss haven’t found Peeta, he would died near the river.

d) Primrose Everdeen would have died if her sister wouldn’t have replaced her.

e) If the sponsors didn’t like Katniss, they wouldn’t have sent her medicine.

Po zakończeniu ćwiczenia ochotnicy zapisują poprawne wersje zdań na tablicy, informując kolegów, na czym polegały błędy. Pozostali uczniowie sprawdzają własne odpowiedzi i dokonują korekt, jeżeli to konieczne. W przypadku niejasności lub wystąpienia błędów, których żaden z uczniów nie jest w stanie dostrzec/ poprawić, poprawek dokonuje nauczyciel.

6. Uczniowie wciąż pracują w parach. Każda para otrzymuje jedną z trzech wersji tabeli, która zawiera zestaw czasowników nieregularnych i wymaga uzupełnienia. W czasie uzupełniania tabeli uczniowie mogą posługiwać się słownikami języka angielskiego (najlepiej monolingualnymi).

Tabela czasowników – wersja A.

znaczenie infinitive past tense past participle
arise arisen
swell swelled
Rzucać thrown
Zginać się, schylać bent
bleed bled
Żądlić stung
grow grown
Wybaczyć forgave

Tabela czasowników – wersja B.

znaczenie infinitive past tense past participle
buntować się* arisen
puchnąć swelled
throw thrown
zginać się, schylać bent
bleed bled
żądlić stung
grow  grew
 wybaczyć  forgiven

Tabela czasowników – wersja C.

znaczenie infinitive past tense past participle
arise arose
puchnąć swollen
rzucać threw
bend bent
krwawić bled
sting stung
rosnąć grew
forgive forgiven

7. Po zakończeniu pracy w parach, uczniowie łączą się w sześcioosobowe grupy, tak, aby w skład każdej z grup weszły pary, które uzupełniały wersje A, B i C tabeli czasowników nieregularnych. Członkowie każdej grupy sprawdzają prawidłowość form czasowników wpisanych przez siebie do tabeli.

8. Każda grupa otrzymuje zestaw zdań dotyczących treści filmu „Igrzyska śmierci”, w których czasowniki zostały podane w formie bezokolicznikowej. Czasowniki wykorzystane w tych zdaniach są tożsame z tymi, które znalazły się w tabelach czasowników nieregularnych z wcześniejszego ćwiczenia lub są na tyle powszechnie stosowane, że uczniowie powinni je już znać. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia uczniowie mogą sprawdzić znaczenie niezrozumiałych wyrazów w słowniku.

a) Seneca Crane (not kill)……………………………….. himself if President Snow (forgive)……………………………….. him disobedience.

b) The Katniss hands (swell)……………………………….. if Rue (not treat) them with some herbs.

c) If Katniss (not throw)……………………………….. the wasp nest onto her persecutors, they (kill)……………………………….. her

d) If the wasps (not sting)……………………………….. Katniss, she (not lose) ……………………………….. her conscious.

e) If the boy (not kill)……………………………….. Rue, the people of District 11 (not arise)……………………………….. to fight.

f) If Katniss (not grow)……………………………….. up in District 12, she (not withstand) ……………………………….. the difficulties of the Hunger Games.

g) If Peeta (not bleed)……………………………….., Katniss (not find) ………………… him on the bank of the river.

h) Rue (not die)……………………………….. if the attacker (not sling) ……………………………….. the javelin so accurately.

i) Rue (not fall) ……………………………….. into the trap if she (tread) ……………………………….. more carefully.

j) If Katniss (not bend) ……………………………….. down, the fireball (hit) her.

9. Po zakończeniu pracy, przedstawiciele poszczególnych grup zapisują swoje rozwiązania na tablicy. Ich prawidłowość jest sprawdzana przez pozostałą część klasy i nauczyciela.

10. Nauczyciel kończy zajęcia i zadaje pracę domową, którą może być ułożenie kilku zdań w III trybie warunkowym, odnoszących się do treści filmu „Igrzyska śmierci”, z podanymi przez niego czasownikami lub/ i tłumaczenie zdań z użyciem omawianej konstrukcji z języka polskiego na angielski.

tytuł: „Igrzyska śmierci”
gatunek: akcja, science-fiction
reżyseria: Gary Ross
produkcja: USA
rok prod.: 2012
Wróć do wyszukiwania