Marzenia się spełniają – o filmie Katarzyny Adamik „Boisko bezdomnych”

Jolanta Bielecka

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Cele lekcji

uczniowie:

 • analizują i interpretują wybrane elementy filmu
 • opowiadają o losach filmowych postaci
 • charakteryzują i oceniają głównych bohaterów
 • rozumieją i poprawnie posługują się pojęciem lider
 • układają hasło dopingujące piłkarzy drużyny bezdomnych
 • wyrażają swoje zdanie i je uzasadniają
 • współpracują w grupie

Czas pracy

2 godz. lekcyjne (plus projekcja filmu)

Środki dydaktyczne

 • film Katarzyny Adamik „Boisko bezdomnych”
 • materiał pomocniczy: schematy piramidy, czyste kartki, paski papieru, mazaki, tablica/duży arkusz papieru, plakat lub zdjęcie przedstawiające bohaterów filmu, schematy tarczy strzeleckiej

Formy pracy

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • grupowa i zbiorowa

Metody pracy

 • burza mózgów
 • piramida priorytetów
 • elementy dyskusji

Przebieg lekcji

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to początek nowej rzeczywistości. Abp Helder Camara.

Uczniowie oglądają film w domu, zwracając szczególną uwagę na postawy bohaterów.

Na początku zajęć nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji. Następnie rozmawia z uczniami o obejrzanym przez nich filmie, zachęca do dyskusji, zadając pytania:

 • O czym jest ten film?
 • Kim są jego bohaterowie?
 • Co ich łączy?

Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z nich (po upływie przewidzianego czasu – 5-8 min.) przedstawia historię jednego z głównych bohaterów filmu: Trenera, Alka, Ministra, Staszka, Indora, Wariata, Mitry, Księdza, Górnika, Mundka. Uczniowie powinni spróbować odpowiedzieć na pytanie:

 • Dlaczego stali się bezdomnymi?

Przed wystąpieniem każdej z grup nauczyciel odtwarza krótki fragment filmu mówiący o wcześniejszych (w stosunku do czasu akcji) losach danej postaci lub ukazujący bohatera.

Nauczyciel zadaje pytania:

 • Które wydarzenie jest w życiu tych bohaterów – mieszkańców Dworca Centralnego w Warszawie – momentem ważnym, przełomowym?
 • Kiedy grupa przypadkowo zetkniętych ze sobą osób zaczyna tworzyć zespół, „drużynę”?
 • Jakie etapy tworzenia się, funkcjonowania tego zespołu możemy w filmie zaobserwować?
 • Kto jest liderem drużyny bezdomnych?

W razie potrzeby nauczyciel przypomina znaczenie słowa „lider”, może przywołać definicję tego pojęcia, np. „lider” (ang. leader):

 1. „przywódca partii politycznej, związku zawodowego lub innych organizacji społecznych” (w krajach anglosaskich)
 2. „zawodnik lub drużyna zajmująca pierwsze miejsce w wyścigu lub w tabeli rozgrywek”
 • Jakimi cechami powinien odznaczać się waszym zdaniem lider zespołu?

Uczniowie, metodą burzy mózgów, wymieniają te cechy. Prowadzący zajęcia lub chętny uczeń zapisuje je na tablicy/arkuszu papieru np.:
Boisko bezdomnych 01

 • Jakimi cechami lidera, przywódcy odznacza się Jacek – trener drużyny bezdomnych?
 • Jakim jest człowiekiem?

Nauczyciel dzieli klasę na grupy (4-6 grup pięcioosobowych) i prosi, by członkowie każdej z nich wykonali polecenie:

Wybierzcie 10 cech Jacka jako lidera drużyny i uszeregujcie je od najważniejszej do najmniej ważnej, posługując się schematem piramidy. Każda grupa otrzymuje plakat z „piramidą” i kartki samoprzylepne, na których uczniowie zapisują wybrane cechy i przyklejają w odpowiednim miejscu plakatu.
Boisko bezdomnych 02

Po upływie 5-7 minut przedstawiciele grup prezentują wyniki swej pracy, uzasadniają dlaczego takie, a nie inne cechy bohatera uznali za najważniejsze. Na podstawie zapisów grupowych można stworzyć wspólną dla całej klasy piramidę cech, którymi odznaczał się Jacek – lider zespołu.

Nauczyciel inspiruje dalszy ciąg dyskusji na temat postaw bohaterów filmu, zadając pytania:

 • Jak Jacek wpływa na pozostałych członków drużyny?
 • Jakie zasady, reguły gry obowiązują zespół?
 • Czego wymaga od bohaterów filmu gra w drużynie?
 • Jaki ma to wpływ na ich życie?
 • Kim stają się dla siebie członkowie drużyny bezdomnych?
 • Jak zmieniają się relacje między bohaterami w trakcie wspólnej gry w drużynie?
 • Dzięki czemu osiągają sukces, spełniają swoje marzenie?
 • Dlaczego zwycięstwo jest dla nich tak ważne?
 • Co udowadniają sobie i innym?

Nauczyciel prosi uczniów, by w parach ułożyli hasło, którym mogliby dopingować bohaterów filmu w trakcie piłkarskich mistrzostw świata drużyn bezdomnych.

Uczniowie pracują w grupach (5-10 min.), zapisują na paskach papieru (przypominających „szalik kibica”), a następnie odczytują ułożone przez siebie hasła i przyczepiają je wokół plakatu/zdjęcia przedstawiającego bohaterów obrazu Katarzyny Adamik.

Prowadzący lekcję zwraca uwagę uczniów na tytuł filmu Boisko bezdomnych i zadaje pytanie:

 • Czym stało się dla bohaterów filmu boisko?

Na zakończenie zajęć nauczyciel lub jeden z uczniów głośno odczytuje motto lekcji. Młodzież wyjaśnia, jak rozumie myśl w nim zawartą w kontekście omawianego filmu.

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, prosi, by każdy z nich ocenił swoje zaangażowanie w zajęcia, postawę kolegów, atmosferę panującą w czasie lekcji, prowadzącego, omawiane treści, problematykę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na tarczy strzeleckiej (Załącznik nr 1).

Praca domowa

 1. Napisz fikcyjny wywiad z trenerem drużyny bezdomnych – Jackiem Mrozem – po zakończeniu mistrzostw.
 2. Dopisz dalszą historię jednego z bohaterów filmu Katarzyny Adamik „Boisko bezdomnych”.

Załączniki

Załącznik nr 1

Boisko bezdomnych 03

Bibliografia

 1. Słownik wyrazów obcych pod reakcją prof. dr Jana Tokarskiego, Warszawa 1980
tytuł: „Boisko bezdomnych”
gatunek: dramat, obyczajowy
reżyseria: Kasia Adamik
produkcja: Polska
rok prod.: 2008
Wróć do wyszukiwania