Smog over wonderland

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • poszerza świadomość procesów zachodzących w obszarze języka
 • powtarza i utrwala wiedzę o roli i zależności poszczególnych słów w zdaniu
 • jest zachęcany do samodzielnych eksperymentów językowych
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
 • kształtuje zdolność wyciągania logicznych wniosków
 • doskonali umiejętności pracy w grupie

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • film „Alicja w Krainie Czarów” reż. Tim Burton
 • fragmenty utworu literackiego „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carolla
 • karty pracy (załączniki 1 i 2)

Formy pracy

 • praca z całą klasą
 • prac w grupach
 • praca indywidualna

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka

Przebieg lekcji

Uczniowie, na lekcji wcześniejszej, obejrzeli film „Alicja w Krainie Czarów”.

Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel prosi, aby spróbowali wyjaśnić znaczenie słowa „mgła”, na podstawie następującego fragmentu tekstu: „… nawet z samolotu nie było widać miasta. Całą powierzchnię pod nami zakrywała mgła.” Po kilku minutach pracy poszczególne pary przedstawiają swoje przypuszczenia.

Nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali fragment tekstu dotyczący „dgły” w angielskiej wersji językowej. Powinno to pozwolić im ustalić bezspornie, czym jest „mgła”. „…even from the plane we couldn’t see the city. The whole area below us was covered by smog.”

Nauczyciel pyta uczniów, czy domyślają się, dlaczego słowo „smog” zostało przetłumaczone na polski jako „mgła”. Jeśli to konieczne, wyjaśnia etymologię słowa „smog”, które jest połączeniem słów „smoke” i „fog”. Uczniowie powinni odkryć, że słowo „mgła” jest połączeniem słów „dym” i „mgła”.

Nauczyciel wyjaśnia, że słowa „smog” i „mgła” są przykładami zjawiska określanego mianem „portmanteau”. Twórcą tej nazwy jest Lewis Caroll, który w swej twórczości, między innymi w książkach poświęconych Alicji, używał wielu podobnych zbitek słownych.

Uczniowie pracują w małych grupach. Ich zadaniem jest rozszyfrowanie znaczenia wyrazów, które występowały w filmie „Alicja w Krainie Czarów” i są złożeniami kilku różnych słów. Wyrazy te to: chwarny (dzień), Żaberzwłok, Turpikoncerz, Bandzierchlast, Mniamałyga, Skazeusz.

Poszczególne grupy prezentują swoje dokonania, wyjaśniając swój tok rozumowania.

(Może być to przyczynkiem do dyskusji na temat sposobu funkcjonowania omawianych wyrazów w tekście dzieła filmowego i naszego sposobu dekodowania takich złożeń).

Uczniowie wciąż pracują w grupach. Zostają poproszeni o stworzenie własnych portmanteaus. Każda grupa otrzymuje inną parę wyrazów, z których tworzy swoje własne złożenie. Pary wyrazów to: strong and enduring, long and curly, pig and donkey, to hiccup and to sneeze, naked and attractive, to cheer and to weep, insidious and cunning. Nauczyciel wyjaśnia, że kolejność występowania wyrazów w danej parze nie zmusza uczniów do posługiwania się nimi przy tworzeniu złożeń w tej właśnie kolejności.

Po utworzeniu swojego wyrazu, każda grupa zapisuje krótkie zdanie w języku angielskim, zawierające dane złożenie. Zdania powinny być tak skonstruowane, aby inni uczniowie mięli szansę odgadnąć znaczenie nowopowstałego słowa. Zdania są zapisywane przez przedstawicieli poszczególnych grup na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy (załącznik 1).

Po uzupełnieniu kart pracy grupy przystępują do odszyfrowywania znaczeń poszczególnych złożeń. Swoje wnioski zapisują na karcie pracy. (Karty pracy pomagają nauczycielowi zorientować się, w jakim stopniu uczniowie rozumieją zasady funkcjonowania języka. Uczniom zaś, wymóg korzystania z kart pracy powinien pomóc w uświadomieniu i zapamiętaniu zasad rządzących konstruowaniem zdań.) Następnie, poszczególne grupy przedstawiają wnioski z pracy uzyskując informacje o trafności swoich przypuszczeń.

Uczniowie otrzymują od nauczyciela listę portmanteaus (załącznik 2) funkcjonujących we współczesnym języku angielskim. Zadaniem uczniów jest odczytanie znaczeń i ustalenie pochodzenia tych złożeń.

Załączniki

Załącznik 1*

KARTA PRACY (dla grupy 1)

grupa zdanie nasze przypuszczenia
część mowy znaczenie i etymologia
2 She was brushing her beautiful, long and lorlyhair. lorly to przymiotnik bo opisuje rzeczownik hair lorly =long + curry
lorly= dłukrętny
3
4
5

*Załącznik został przygotowany przy założeniu, że w lekcji bierze udział pięć grup. Zawiera również przykładowy wpis dokonany przez grupę nr 2.

Załącznik 2

(zawiera już wpisy, które powinny zostać wykonane przez uczniów)

wyraz (część wypełniana przez uczniów)
znaczenie pochodzenie
Bollywood The informal term popularly used for the Hindi-language film industry. Bombaj + Hollywood
brunch A meal, typically at around 10 am, which involves standard breakfast foods and other foods served throughout the day. breakfast + lunch
a spork An eating utensil, half spoon, half fork. a spoon + a fork
a skort An item of clothing that is part skirt, part shorts. a skirt + shorts
a liger A real creature that is a crossbred lion and tiger. a lion + a tiger
a camcorder An electronic device that combines a video camera and a video recorder into one unit. a camera
+ a recorder
Brangelina The name of a famous couple Brad Pitt and Angelina Jolie. Brad Pitt + AngelinaJolie
Texarkana The lands which spreads across the Texas-Arkansas border. Texas + Arkansas
a motel A hotel designed for motorists. a motor + a hotel
Spanglish A word referring to speaking a mix of both Spanish and English spoken between bilingual people. Spanish + English
a breathalyser A device for estimating blood alcohol content from a breath sample. a breath + an analyser
Tanzania The name of the country formed when the republics Tanganyika and Zanzibar merged. Tanganyika + Zanzibar
tytuł: „Alicja w Krainie Czarów”
gatunek: familijny, fantasy, przygodowy
reżyseria: Tim Burton
produkcja: USA
rok prod.: 2010
Wróć do wyszukiwania