-, Najnowsze teksty w serwisie-Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI 2018/2019

Regulamin Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy
o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE
– FILMOWE REGIONY POLSKI

edycja III (rok szkolny 2018/2019)

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI

edycja III (rok szkolny 2018/2019)

Uwaga, termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu został przedłużony do 16 listopada 2018!

Pobierz Regulamin wraz z załącznikami

§ I. Organizatorzy i partnerzy:

Organizatorzy:

 1. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
 2. Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu z Pomorskim Kuratorem Oświaty, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Małopolskim Kuratorem Oświaty, Podkarpackim Kuratorem Oświaty oraz Śląskim Kuratorem Oświaty

Partnerzy:

 1. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie
 2. Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
 3. Szkoła Filmowa w Łodzi
 4. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 5. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”
 6. Zespół Szkół nr 3 im. Jerzego Kukuczki w Rybniku,
 7. I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu,
 8. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku

§ II. Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów z województw: łódzkiego, podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego.

§ III. Cele konkursu

 1. Przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do właściwego korzystania z mediów.
 2. Przygotowanie uczestników konkursu do świadomego i krytycznego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie mediów społecznościowych.
 3. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi regionu łódzkiego, a także małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego.
 4. Zachęcanie uczestników konkursu do wzbogacania wiedzy o filmie (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa filmowego) oraz aktywności twórczej.
 5. Przygotowanie uczestników oraz tworzenia własnych wypowiedzi krytycznofilmowych i medialnych.
 6. Promowanie działań nauczycieli wdrażających edukację filmową i medialną.
 7. Promowanie dziedzictwa filmowego regionu łódzkiego, a także: podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego.

§ IV. Przedmiot oceny konkursowej

 1. Komisje konkursowe będą oceniać wiedzę oraz umiejętności uczestników konkursu obejmujące i rozszerzające treści podstawy programowej z języka polskiego, historii i plastyki dla szkoły podstawowej (klasa VII i VIII) oraz dotychczasowego gimnazjum z zakresu:

a. edukacji filmowej,
b. warsztatu dziennikarskiego,
c. edukacji regionalnej.

 1. Wymagania konkursowe

2.1 Edukacja filmowa

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z filmem:

a) tworzywo i środki wyrazu sztuki filmowej: kadr, ujęcie, scena, sekwencja, rodzaje planów filmowych (np. detal, zbliżenie, półzbliżenie, plan średni, plan amerykański, plan pełny, plan ogólny, plan daleki), perspektywy (ptasia, neutralna, żabia), ruchy kamery (np. najazd, odjazd, panorama), efekty specjalne, filmowa ścieżka dźwiękowa,

b) filmowy sposób opowiadania, narracja filmowa, symbol i metafora w filmie, rodzaje i funkcje montażu (np. twardy, miękki, wewnątrzujęciowy, ciągły, równoległy), styl zerowy, retrospekcja, futurospekcja,

c) genologia filmowa: rodzaje filmu (fabularny, dokumentalny, oświatowy, animowany), gatunki wczesne, klasyczne i synkretyczne (np. western, film grozy – horror, film science fiction, melodramat, film kryminalny, film przygodowy, film historyczny, thriller, komedia, musical, film psychologiczny, film obyczajowy, fantasy), kino popularne, kino artystyczne, kino autorskie,

d) adaptacja filmowa, ekranizacja, scenariusz adaptowany,

e) etapy powstawania filmu, scenariusz, scenopis, storyboard,

f) twórcy filmu (np. reżyser, aktor, charakteryzator, choreograf, kaskader, dubler, statysta, montażysta, operator obrazu, operator dźwięku, scenograf, kostiumograf, kierownik produkcji, producent filmowy),

g) życie filmu po premierze: promocja (plakat, zwiastun), festiwale i nagrody filmowe (w tym festiwale filmowe odbywające się w regionach: łódzkim, podlaskim, podkarpackim, śląskim i pomorskim),

h) zna (wskazane w regulaminie) filmy twórców: Jan Jakub Kolski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, Piotr Trzaskalski.

a także

i) określa problematykę filmu, nazywa odczucia, które budzi dzieło filmowe,

j) charakteryzuje bohaterów filmu,

k) rozpoznaje wątki i motywy kulturowe,

l) dostrzega w analizowanych filmach wartości i nazywa je,

m) omawia środki wyrazu charakterystyczne dla filmu, wskazuje elementy konstrukcyjne filmu, analizuje wybrany kadr, ujęcie lub scenę, plakat filmowy

n) charakteryzuje konwencje gatunkowe, wskazuje i objaśnia przykłady mieszania gatunków filmowych,

o) opisuje dzieła filmowe, posługując się pojęciami właściwymi dla tej dziedziny sztuki,

p) omawia związki filmu z literaturą.

2.2 Edukacja regionalna

Uczeń przystępujący do konkursu zna miejsca związane z filmowym dziedzictwem Łodzi:

a) Muzeum Kinematografii w Łodzi,

b) Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for,

c) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi,

d) Wytwórnia Filmów Oświatowych,

e) Aleja Gwiazd na ul. Piotrkowskiej,

f) Szlak Bajkowa Łódź,

a także

g) samodzielnie dociera do informacji o filmowych tradycjach swojego województwa,

h) interesuje się dziedzictwem kulturowym swojego regionu,

i) potrafi wskazać strony internetowe związane z filmowym dziedzictwem swojego regionu.

2.3 Warsztat dziennikarski

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z warsztatem dziennikarskim oraz zna wybrane terminy:

a) prasa, dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kolumna, szpalta, tytuł, nadtytuł, śródtytuł, lead, główka pisma, stopka redakcyjna, materiał graficzny, adiustacja tekstu, media masowe, redaktor, redakcja,

b) informacja prasowa, gatunki informacyjne: zajawka, wzmianka, notatka, wiadomość, sylwetka, sprawozdanie, komunikat, sprostowanie, raport, relacja,

c) publicystyka gatunki publicystyczne: artykuł, komentarz, wywiad, recenzja, esej, felieton, reportaż,

d) fotograficzne gatunki dziennikarskie: fotografia prasowa, infografika, portret, fotomontaż, fotoreportaż, fotografia okładkowa,

e) internetowe gatunki: hipertekst, blog, fotoblog, videoblog, artykuł internetowy, czat, forum dyskusyjne, komentarz, klip filmowy,

f) tytuły prasowe, funkcje nagłówków prasowych,

g) fakty, opinie, oceny, rozrywka w prasie,

h) rzetelność dziennikarska, etyka dziennikarska, etykieta językowa, autoryzacja, otwartość zasobów, wolne licencje, prawo autorskie, wolność słowa,

i) twórczość wybitnego dziennikarza – Ryszarda Kapuścińskiego na przykładzie utworu Cesarz,

a także

j) samodzielnie dociera do informacji i wykorzystuje je,

k) czyta ze zrozumieniem teksty (informacyjne, publicystyczne),

l) odróżnia fakty od opinii, informację od komentarza, rozpoznaje intencję wypowiedzi,

m) omawia podstawowe reguły budowania informacji (zasada odwróconej piramidy),

n) wyjaśnia, na czym polega informacyjna, opiniotwórcza i edukacyjna rola prasy,

o) określa podstawowe cechy gatunków dziennikarskich (informacyjnych i publicystycznych),

p) charakteryzuje nagłówki prasowe i określa ich funkcje,

q) streszcza i komentuje wybrane artykuły prasowe,

r) dostrzega wpływ mediów na różne aspekty życia (np. społecznego, gospodarczego, osobistego),

s) rozumie pojęcie „czwarta władza”,

t) dostrzega zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z mediów i wykorzystywaniem komunikatów medialnych,

u) wskazuje w tekstach perswazję, manipulację, agresję,

v) pisze teksty własne w wybranych formach dziennikarskich, tworzy wypowiedzi ustne,

w) tworzy własny przekaz medialny (np. prezentację multimedialną, fotocast, videoblog itp.), wykazując się kreatywnością.

Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, dotyczyć także treści programowych z wcześniejszego etapu edukacji.

§ V. Zakres tematyczny konkursu

1. Zakres tematyczny obowiązujący na stopniu szkolnym:

a) proces pracy nad filmem,

b) zawody filmowe,

c) filmowe środki wyrazu,

d) gatunki filmowe,

e) gatunki dziennikarskie (informacyjne),

f) nagłówki prasowe i ich funkcje,

g) podstawowe funkcje przekazów medialnych,

h) twórca filmowi związani z Łodzią – Jan Jakub Kolski,

i) łódzkie instytucje kultury związane z filmem oraz wskazane w punkcie 2.2. § IV. miejsca filmowej Łodzi.

2.  Zakres tematyczny obowiązujący na stopniu wojewódzkim:

a) wybrani twórcy polskiego kina: Andrzej Wajda, Marcel Łoziński, Piotr Trzaskalski, Michał Kwieciński, Krzysztof Kieślowski (w zakresie filmografii ujętej w § VI.),

b) oscarowe sukcesy Polaków,

c) publicystyczne gatunki dziennikarskie, etyka i rzetelność dziennikarska.

3. Na stopniu ogólnopolskim obowiązują zagadnienia programowe z dwóch poprzednich stopni oraz filmografia przewidziana na stopień III. Uczestnicy stopnia ogólnopolskiego rozwiązują test sprawdzający znajomość zagadnień programowych i wskazanej filmografii (dla wszystkich etapów) oraz przedstawiają prezentację (w wybranej formie) przybliżającą wybrany element dziedzictwa filmowego swojego regionu (np. miejsce, postać, wydarzenie, film) . Odpowiadają też na dwa pytania komisji dotyczące owej prezentacji. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

§ VI. Obowiązująca filmografia

1. Stopień szkolny:

a) Exit, reż. Grzegorz Koncewicz,

b) Historia kina w Popielawach, reż. Jan Jakub Kolski,

c) Męska sprawa, reż. Sławomir Fabicki,

d) Piotruś i Wilk, reż. Suzie Templeton.

2. Stopień wojewódzki:

a) Biała sukienka, reż. Michał Kwieciński,

b) Ćwiczenia warsztatowe, reż. Marcel Łoziński,

c) Siedem kobiet w różnym wieku, reż. Krzysztof Kieślowski,

d) Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda,

e) Mój rower, reż. Piotr Trzaskalski.

3. Stopień ogólnopolski:

a) Powidoki, reż. Andrzej Wajda,

b) Kołysanka, reż. Juliusz Machulski,

c) Wszystko może się przytrafić, reż. Marcel Łoziński,

d) Z miasta Łodzi, reż. Krzysztof Kieślowski,

e) Dekalog I, reż. Krzysztof Kieślowski.

§ VII. Zalecana literatura (publikacje, artykuły, strony internetowe)

1. Stopień szkolny[1]:

a) Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2013.

b) Czyżewski S., P. Sitarski, ABC filmu, http://edukacjafilmowa.pl/abc-filmu/.

c) Filmoteka Szkolna – filmy oraz opracowania dostępne w ramach programu na stronie filmotekaszkolna.pl.

d) Kronenberg M., Wawrzyniak M., Jonas A., Przewodnik po filmowej Łodzi, Łódź 2010.

e) Mostowska J., Elementarz młodego kinomana, http://edukacjafilmowa.pl/elementarz-mlodego-kinomana/.

f) Nurczyńska-Fidelska E., Klejsa K., Kłys T., Sitarski P., Kino bez tajemnic, Warszawa 2009.

g) Wierski D., Rodzaje i gatunki filmowe, http://edukacjafilmowa.pl/rodzaje-i-gatunki-filmowe/

h) Zalecane strony internetowe: edukacjafilmowa.pl, www.edukacjamedialna.edu.pl www.filmotekaszkolna.pl, www.ninateka.pl, www.filmpolski.pl.

2. Stopień wojewódzki i ogólnopolski:

a) Hendrykowski M., Marcel Łoziński, Warszawa 2008.

b) Nurczyńska-Fidelska E., Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, Katowice 1998.

c) Słownik wiedzy o mediach, pod. red. Chudziński E., Bielsko-Biała 2009.

3. Proponowana bibliografia uzupełniająca dla nauczycieli przygotowujących młodzież do kolejnych stopni konkursu:

a) Arijon D., Gramatyka języka filmowego, przeł. F. Forbert-Kaniewski, Warszawa 2010.

b) Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1999.

c) Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza, TS Wydawnictwo, Poznań 2001.

d) Filiciak M., Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, WN Katedra 2013.

e) Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

f) Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2001.

g) Helman A., Adaptacja — podstawowa technika twórcza kina, www.filmotekaszkolna.pl

h) Język filmu — cykl wykładów prof. Jerzego Wójcika poświęconych między innymi: kadrowi, światłu, montażowi, ruchowi, miejscu i przestrzeni, złotej proporcji, muzyce filmowej, scenografii, kostiumowi, kompozycji utworu filmowego itd. Wykłady dostępne na YouTube.

i) Lanier T., Nichols C., Filmowanie. Podręcznik dla młodych, przeł. K. Bluszcz, Warszawa 2010.

j) Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (lub wydania późniejsze).

k) Przylipiak M., Polski film dokumentalny po roku 1989, www.filmotekszkolna.pl.

l) Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. E. Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002.

m) Wojnicka J., Katafiasz O., Słownik wiedzy o filmie, ParkEdukacja, Warszawa – Bielsko Biała 2008.

n) Wybór opracowań oraz propozycji metodycznych dostępnych na stronach: edukacjafilmowa.pl, www.filmotekaszkolna.pl, www.edukacjamedialna.edu.pl.

o) Wykłady prof. T. Lubelskiego, Historia kina polskiego, http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/.

§ VIII. Struktura i przebieg konkursu oraz zadania komisji konkursowych

1. Konkurs jest trzystopniowy:

1.1 stopień I – szkolny,

1.2. stopień II – wojewódzki,

1.3. stopień III – ogólnopolski.

2. Eliminacje na poszczególnych stopniach:

2.1. Eliminacje konkursowe stopnia szkolnego przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą co najmniej trzy osoby.

2.2. Eliminacje konkursowe stopnia wojewódzkiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez właściwego Kuratora Oświaty. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą co najmniej cztery osoby.

2.3. Eliminacje konkursowe stopnia ogólnopolskiego przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. W skład Komisji Konkursowej wchodzą co najmniej cztery osoby.

3. Stopień I – szkolny

3.1. Eliminacje szkolne są organizowane i przeprowadzane przez Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół.

3.2. Szkoła zainteresowana udziałem uczniów w konkursie przesyła swoje zgłoszenie (Załącznik Nr 1) na adres właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 29 października 2018 r. Adresy właściwych Wojewódzkich Komisji Konkursowej podano w XI.

3.3. Jeżeli szkoła nie organizuje konkursu I stopnia, dyrektor szkoły powinien zapewnić zainteresowanym uczniom możliwość udziału w konkursie w innej szkole.

3.4. W dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 10.00 w zgłoszonych szkołach odbędą się szkolne eliminacje konkursowe. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnej. Wiedza funkcjonalna uczestników zostanie sprawdzona za pomocą testu składającego się z pytań zamkniętych, otwartych oraz krótkiej pracy stylistycznej, umożliwiającej uczniowi wykazanie się swoimi zainteresowaniami filmem. Na rozwiązanie testu sprawdzającego przeznacza się 60 minut.

3.5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa, która ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności w rozwiązywaniu testu sprawdzającego. Prace uczestników eliminacji szkolnych są kodowane w sposób określony przez Szkolną Komisję Konkursową.

3.6. Testy sprawdzające oraz modele odpowiedzi zostaną przesłane w formie elektronicznej do dyrektorów zgłoszonych szkół w dniu 5 grudnia 2018 Szkolna Komisja Konkursowa, zachowując zasady poufności, powiela zestaw zadań dla każdego uczestnika eliminacji szkolnych.

3.7. Szkolne Komisje Konkursowe oceniają napisane przez uczniów testy według kryteriów określonych przez Ogólnopolską Komisję Konkursową i przesyłają je pocztą do właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 14 grudnia 2018 wraz z protokołem (Załącznik Nr 2). Przesyłka powinna być opatrzona dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach 2018/2019”.

3.8. Do eliminacji wojewódzkich zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy na etapie szkolnym uzyskali minimum 70% liczby punktów możliwych do uzyskania.

3.9. Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesyła wraz z pracami tylko szkoła, w której uczniowie uzyskali minimum 70% punktów możliwych do otrzymania.

3.10. Wojewódzka Komisja Konkursowa, zatwierdza i ogłasza w terminie 3 dni roboczych, po regulaminowym terminie otrzymania protokołów z eliminacji szkolnych, wyniki stopnia szkolnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

3.11. Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym zostaną ogłoszone w dniu 18 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.

3.12. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia szkolnego, złożone (pisemnie lub elektroniczne) do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, rozpatruje w pierwszej kolejności SKK, która ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczy zastrzeżenie i sporządza protokół z weryfikacji. W przypadku uwzględnienia przez SKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący SKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu i przekazuje stosowną dokumentację[2] przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej. W przypadku nieuwzględnienia przez SKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący SKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu i niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej stosowne dokumenty. W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK. O podjętej decyzji WKK informuje pisemnie wnoszącego zastrzeżenia w ciągu 10 dni roboczych od daty wniesienia zastrzeżenia. Decyzja zespołu jest ostateczna.

3.13. Ostateczne listy uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich będą ogłoszone na stronie www.edukacjafilmowa.pl po zakończeniu procedur odwoławczych.

3.14. Prace uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do stopnia wojewódzkiego zostaną komisyjnie zniszczone po ogłoszeniu wyników stopnia wojewódzkiego. Z przebiegu prac komisji należy sporządzić protokół.

4. Stopień II – wojewódzki

4.1. Eliminacje wojewódzkie w poszczególnych województwach organizują i przeprowadzają Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołane przez właściwych Kuratorów Oświaty.

4.2. W dniu 4 marca 2019 o godzinie 12.00 uczniowie zakwalifikowani do II stopnia konkursu w miejscu wskazanym przez właściwą Wojewódzką Komisję Konkursową, w warunkach kontrolowanych przez WKK, rozwiązują test sprawdzający wiadomości i umiejętności obowiązujące na II stopniu konkursu. Test składa się z zadań otwartych (wymagających pracy twórczej uczestnika) i zamkniętych. Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów według kryteriów przyznawania punktów określonych przez Ogólnopolską Komisję Konkursową.

Do eliminacji ogólnopolskich kwalifikuje się 8 uczniów z każdego województwa z najwyższą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 75 % liczby punktów możliwych do otrzymania. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez uczestników II stopnia, liczba uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego może być większa.

4.3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przekazuje protokół z eliminacji rejonowych (Załącznik nr 3) Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych.

4.4. Ogólnopolska Komisja Konkursowa, zatwierdza i ogłasza w terminie 3 dni roboczych (po regulaminowym terminie otrzymania protokołów z eliminacji wojewódzkich) wyniki stopnia wojewódzkiego. Ukażą się one na stronie internetowej: edukacjafilmowa.pl do dnia 15 marca 2019 r.

4.5. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia rejonowego, złożone (pisemnie lub elektroniczne) do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, w pierwszej kolejności rozpatruje WKK, która ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczy zastrzeżenie i sporządza protokół z weryfikacji. W przypadku uwzględnienia przez WKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący WKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu i przekazuje stosowną dokumentację przewodniczącemu Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej. W przypadku nieuwzględnienia przez WKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący WKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu i niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu OKK stosowne dokumenty. W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego OKK. O podjętej decyzji OKK informuje wnoszącego zastrzeżenia na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od daty wniesienia zastrzeżenia. Decyzja zespołu jest ostateczna. Osoba wnosząca zastrzeżenie jest informowana o tej decyzji pisemnie.

4.6. Ogólnopolska Komisja Konkursowa kwalifikuje uczniów, na podstawie ich wyników, do III stopnia konkursu i ogłasza ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego po zakończeniu procedury odwoławczej na stronie edukacjafilmowa.pl.

5. Stopień III – ogólnopolski

5.1. Eliminacje ogólnopolskie, mające formę testu, prezentacji multimedialnych i ustnych odpowiedzi uczniów, organizuje i przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa.

5.2. Zawody III stopnia odbędą się w Łodzi w dniach 24-25 kwietnia 2019

5.3. Podczas zawodów III stopnia konkursu uczestnicy rozwiązują test sprawdzający znajomość zagadnień programowych i wskazanej filmografii (dla wszystkich etapów) oraz przedstawiają prezentację (w dowolnej formie) przybliżającą wybrany element dziedzictwa filmowego swojego regionu (np. miejsce, postać, wydarzenie, film). Odpowiadają też na dwa pytania komisji dotyczące owej prezentacji. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5.4. Prace uczestników ocenia Ogólnopolska Komisja Konkursowa według przygotowanych przez siebie kryteriów.

5.5. Ogólnopolska Komisja Konkursowa sporządza protokół oraz listę wszystkich uczestników etapu ogólnopolskiego wraz z wynikami, które przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w ciągu sześciu dni od zakończenia konkursu.

5.6. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia ogólnopolskiego, złożone (pisemnie lub elektronicznie) do przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, w pierwszej kolejności rozpatruje Ogólnopolska Komisja Konkursowa, która ponownie weryfikuje pracę ucznia w części, której dotyczy zastrzeżenie i sporządza protokół z weryfikacji. W przypadku uwzględnienia przez OKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący OKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich uwzględnieniu i przekazuje stosowną dokumentację Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów w Kuratorium Oświaty w Łodzi. W przypadku nieuwzględnienia przez OKK wniesionych zastrzeżeń, przewodniczący OKK informuje na piśmie osobę wnoszącą zastrzeżenia o ich nieuwzględnieniu i niezwłocznie przekazuje stosowną dokumentację Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów w Kuratorium Oświaty w Łodzi. W takim przypadku zastrzeżenia rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. O podjętej decyzji Łódzki Kurator Oświaty informuje wnoszącego zastrzeżenie na piśmie w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia zastrzeżenia.. Decyzja zespołu odwoławczego jest ostateczna

5.7. Laureatem konkursu zostaje uczestnik III etapu konkursu, który na etapie ogólnopolskim uzyska minimum 85% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie ogólnopolskim.. Finalistą zostaje uczestnik eliminacji ogólnopolskich, który zdobył minimum 40% maksymalnej liczby punktów.

5.7.Uprawnienia laureatów i finalistów interdyscyplinarnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów zostały określone właściwymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej[3].

5.9. Zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi dla wszystkich stopni opracowuje Ogólnopolska Komisja Konkursowa przy wsparciu merytorycznym Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego.

5.10. Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej przekazuje Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów dokumentację konkursową, w tym wnioski o nadanie tytułów finalistów i laureatów konkursu, w terminie do 20 maja 2019 r.

6. Pozostała dokumentacja konkursu i prace pisemne uczestników ze stopnia wojewódzkiego i ogólnopolskiego podlegają komisyjnemu zniszczeniu z końcem roku szkolnego, w którym konkurs organizowano. Z przebiegu prac komisji należy sporządzić protokół.

§ IX. Terminarz konkursu

a) Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 29 października 2018 r.
b) Stopień I – szkolny: 7 grudnia 2018 r. godz. 10.00 (test sprawdzający)
c) Stopień II – wojewódzki: 4 marca 2019 r., godzina 12.00 (test sprawdzający)
d) Stopień III – ogólnopolski: 24-25 kwietnia 2019 r. (test, prezentacja i ustne odpowiedzi)

§ X. Zgłaszanie uczniów do konkursu

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik Nr 1) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do właściwej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 29 października 2018 roku (na kopercie należy zamieścić dopisek: Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach edycja 2018/2019) lub wysłać skan karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: filmowelodzkie@palacmlodziezy.lodz.pl

Adresy Wojewódzkich Komisji Konkursowych:

a) województwo śląskie: Zespół Szkół nr 3 im. Jerzego Kukuczki w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44- 217 Rybnik,
b) województwo podkarpackie:  I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl,
c) województwo podlaskie: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu / Plac Kościuszki 1, 16 030 Supraśl,
d) województwo pomorskie: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie, 680-855 Gdańsk,
e) województwo łódzkie: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź.

§ XI. Miejsca przeprowadzenia eliminacji konkursowych

 1. Eliminacje szkolne: szkoły, w których dyrektorzy powołają Szkolne Komisje Konkursowe.
 2. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w miejscach wskazanych przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe i opublikowanych najpóźniej tydzień przed terminem eliminacji wojewódzkich na stronie www.edukacjafilmowa.pl.
 3. Eliminacje ogólnopolskie: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź.

§ XII. Sposób i termin ogłoszenia wyników

 1. Wyniki eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu będą umieszczane na stronie www.edukacjafilmowa.pl, www.palacmlodziezy.lodz.pl.
 2. Lista laureatów i finalistów konkursu będzie również umieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi www.kuratorium.lodz.pl.
 3. Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym (lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia II) zostaną ogłoszone 18 grudnia 2018 roku.
 4. Wyniki eliminacji na stopniu wojewódzkim (lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia III) zostaną ogłoszone 15 marca 2019 roku.
 5. Lista laureatów i finalistów Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI, po zatwierdzeniu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, zostanie ogłoszona na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Łodzi www.kuratorium.lodz.pl oraz www.edukacjafilmowa.pl do 15 maja 2019 roku.

§ XIII. Uwagi końcowe

 1. Każdy uczeń, przystępując do eliminacji na stopniu wojewódzkim i ogólnopolskim, jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Podczas eliminacji pisemnych uczniowie nie mogą używać korektorów, a prace powinny być pisane długopisem/piórem z czarnym/niebieskim wkładem.
 3. Niestawienie się ucznia w terminie (data i godzina) rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 4. Prace pisemne uczestników konkursu ze stopnia szkolnego podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu konkursu z końcem roku szkolnego, w którym go zorganizowano, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład komisji powinni być powołani członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w tym obowiązkowo jej przewodniczący. Z przebiegu prac komisji należy sporządzić protokół.
 5. Prace pisemne uczestników konkursu ze stopnia wojewódzkiego i ogólnopolskiego podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu konkursu z końcem roku szkolnego, w którym go zorganizowano, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład komisji powinni być powołani członkowie komisji, w tym obowiązkowo przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 6. W pracach Szkolnych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału rodzice/nauczyciele uczniów, którzy biorą udział w etapie szkolnym konkursu.
 7. W pracach Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału rodzice/nauczyciele oraz nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapu.
 8. Uczestnik etapu ogólnopolskiego oświadcza, że przedstawiana prezentacja jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 9. Wszelkie informacje dotyczące Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI będą umieszczone na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.

Załączniki

Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik Nr 2 – Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 3 – Protokół Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 4 – Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie, publikację wyników oraz utrwalanie i publikowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz obowiązek informacyjny RODO

[1] Literatura zalecana na stopniu szkolnym obowiązuje także na kolejnych etapach.

[2] Przewidzianą w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratorium Oświaty

[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  (Dz.U. z 2017 r. poz. 610) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586)

Pobierz regulamin konkursów organizowanych na FB
2018-11-15T15:04:28+00:00czwartek, 4 Październik 2018|
Wielkość czcionki
Kontrast