--Konkurs wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE 2017/2018

Konkurs wiedzy o filmie i mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE 2017/2018

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O FILMIE I MEDIACH

FILMOWE ŁÓDZKIE

edycja II (rok szkolny 2017/2018)

Pobierz Regulamin wraz z załącznikami

I.                  Organizatorzy

 • Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

Działający we współpracy z

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi

Partnerzy:

 • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie
 • Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”

II.                  Adresaci konkursu

Uczniowie gimnazjów oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, a także uczniowie dotychczasowych gimnazjów z województwa łódzkiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.

III.                Cele konkursu

 1. Przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do właściwego korzystania z mediów.
 2. Doskonalenie umiejętności krytycznego, analitycznego i refleksyjnego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz tworzenia własnych wypowiedzi medialnych.
 3. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi Łodzi i regionu łódzkiego.
 4. Zachęcanie uczestników do wzbogacania wiedzy o filmie (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa filmowego) i aktywności twórczej.
 5. Przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnej aktywności w świecie mediów społecznościowych.
 6. Promowanie działań nauczycieli wdrażających edukację filmową i medialną.

IV.                Przedmiot oceny konkursowej

Komisje konkursowe będą oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące i rozszerzające treści podstawy programowej z języka polskiego, historii i plastyki dla szkoły podstawowej (klasa VII) oraz gimnazjum z zakresu:

 1. edukacji filmowej,
 2. edukacji regionalnej (filmowych tradycji Łodzi i regionu),
 3. warsztatu dziennikarskiego.

Wymagania konkursowe

a. EDUKACJA FILMOWA

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z filmem:

 • tworzywo i środki wyrazu sztuki filmowej: kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe (detal, zbliżenie, półzbliżenie, plan amerykański, plan ogólny, plan daleki), punkty widzenia kamery (ustawienia frontalne, perspektywa żabia, perspektywa ptasia), ruchy kamery (najazd, odjazd, panorama, jazda równoległa, szwenk, subiektywny punkt widzenia), efekty specjalne (zdjęcia trikowe), filmowa ścieżka dźwiękowa (mowa, odgłosy, muzyka), symbol i metafora w filmie,
 • filmowy sposób opowiadania, narracja filmowa, kompozycja, sposoby łączenia ujęć (cięcie, ściemnienie, rozjaśnienie, przenikanie, roletka), montaż (twardy, miękki, dynamiczny, równoległy), styl zerowy, retrospekcja,
 • genologia filmowa: rodzaje filmu (fabularny, dokumentalny, oświatowy, animowany), gatunki wczesne i klasyczne (western, film grozy – horror, film scence fiction, melodramat, film kryminalny, film przygodowy, film historyczny), gatunki synkretyczne (thriller, komedia, musical, film psychologiczny, film obyczajowy, fantasy), kino popularne, kino artystyczne,
 • adaptacja filmowa, ekranizacja, scenariusz adaptowany;
 • produkcja filmu, scenariusz, scenopis, storyboard,
 • twórcy filmu: reżyser, aktor, charakteryzator, choreograf, kaskader, naturszczyk, montażysta, statysta, operator filmowy, dźwiękowiec, scenograf, asystent reżysera, producent filmowy;
 • życie filmu po premierze: promocja (plakat, zwiastun), festiwale i nagrody filmowe (w tym łódzkie festiwale, np.: Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, Forum Kina Europejskiego CINERGIA, Transatlantyk);

oraz

 • zna (wskazane w regulaminie) filmy twórców związanych z Łodzią, takich jak: Andrzej Wajda;
 • Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, Piotr Trzaskalski;
 • określa problematykę filmu, nazywa odczucia, które budzi dzieło filmowe
 • charakteryzuje bohaterów filmu, określa narratora,
 • rozpoznaje wątki i motywy kulturowe,
 • dostrzega w analizowanych filmach wartości i nazywa je,
 • omawia środki wyrazu charakterystyczne dla filmu, wskazuje elementy konstrukcyjne filmu,
 • analizuje wybraną scenę, ujęcie, kadr filmowy, plakat filmowy,
 • rozpoznaje gatunki filmowe, wskazuje przykłady mieszania gatunków filmowych,
 • opisuje dzieła filmowe, posługując się pojęciami charakterystycznymi dla analizowanych tekstów kultury,
 • omawia związki filmu z literaturą.

b. EDUKACJA REGIONALNA (filmowe tradycje Łodzi i regionu)

Uczeń przystępujący do konkursu zna wybranych (wskazanych w regulaminie) łódzkich twórców filmowych, samodzielnie lokalizuje miejsca związane z filmowym dziedzictwem Łodzi:

 • Muzeum Kinematografii w Łodzi,
 • SE-MA-FOR Muzeum Animacji,
 • Łódzka Szkoła Filmowa,
 • Wytwórnia Filmów Oświatowych,
 • Wytwórnia Filmowa Opus Film,
 • przędzalnia, fabryki i pałace Izraela Poznańskiego oraz Karola Scheiblera, Księży Młyn, Pałac Herbsta, Beczki Grohmana, Biała Fabryka (Ludwika Geyera),
 • Aleja Gwiazd na ul. Piotrkowskiej,
 • filmowe pomniki Łodzi,
 • łódzkie plenery filmów: Edi i Mój rower w reż. Piotra Trzaskalskiego, Vabank, Vabank 2 w reż. Juliusza Machulskiego, Ziemia obiecana w reż. Andrzeja Wajdy,

oraz

 • samodzielnie dociera do informacji o Łodzi oraz województwie i wykorzystuje je,
 • interesuje się dziedzictwem kulturowym swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
 • śledzi strony internetowe związane z filmowym dziedzictwem Łodzi,
 • zna wybrane publikacje turystyczno-filmowe dotyczące miasta Łodzi i województwa.

c. WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z warsztatem dziennikarskim:

 • prasa, dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kolumna, szpalta, tytuł, nadtytuł, śródtytuł, lead, główka pisma, stopka redakcyjna, materiał graficzny, adiustacja tekstu, media masowe, redaktor, redakcja,
 • informacja prasowa, gatunki informacyjne: zajawka, wzmianka, notatka, wiadomość, sylwetka, sprawozdanie, komunikat, sprostowanie, raport, relacja,
 • publicystyka gatunki publicystyczne: artykuł, komentarz, wywiad, recenzja, esej, felieton, reportaż,
 • fotograficzne gatunki dziennikarskie: fotografia prasowa, infografia, portret, fotomontaż, fotoreportaż, fotografia okładkowa,
 • internetowe gatunki: hipertekst, blog, fotoblog, videoblog, artykuł internetowy, czat, forum dyskusyjne, komentarz, klip filmowy,
 • tytuły prasowe, funkcje nagłówków prasowych,
 • fakty, opinie, oceny, rozrywka w prasie,
 • rzetelność dziennikarska, etyka dziennikarska, etykieta językowa, autoryzacja, otwartość zasobów, wolne licencje, prawo autorskie, wolność słowa,
 • sylwetka wybitnego dziennikarza (Ryszard Kapuściński),

oraz

 • samodzielnie dociera do informacji i wykorzystuje je,
 • czyta ze zrozumieniem teksty (informacyjne, publicystyczne),
 • odróżnia fakty od opinii, informację od komentarza, rozpoznaje intencję wypowiedzi,
 • omawia podstawowe zasady budowania informacji (zasada odwróconej piramidy),
 • wyjaśnia, na czym polega informacyjna, opiniotwórcza i edukacyjna rola prasy,
 • określa podstawowe cechy gatunków dziennikarskich (informacyjnych i publicystycznych),
 • charakteryzuje nagłówki prasowe i określa ich funkcje,
 • streszcza i komentuje wybrane artykuły prasowe,
 • dostrzega wpływ mediów na różne aspekty życia (np. społecznego, gospodarczego, osobistego),
 • rozumie pojęcie „czwarta władza”,
 • dostrzega zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z mediów i wykorzystywaniem komunikatów medialnych,
 • wskazuje w tekstach perswazję, manipulację, agresję,
 • pisze teksty własne w wybranych formach dziennikarskich, tworzy wypowiedzi ustne,
 • tworzy własny przekaz medialny (np. prezentację multimedialną, fotocast, videoblog itp.), wykazując się kreatywnością.

Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, dotyczyć mogą także treści programowych z wcześniejszego etapu edukacji.

V.                  Zakres tematyczny konkursu

Zakres tematyczny obowiązujący na stopniu szkolnym:

 • proces pracy nad filmem,
 • zawody filmowe,
 • filmowe środki wyrazu,
 • gatunki filmowe,
 • gatunki dziennikarskie (informacyjne),
 • nagłówki prasowe i ich funkcje,
 • podstawowe funkcje przekazów medialnych,
 • twórcy filmowi związani z Łodzią – Krzysztof Kieślowski,
 • łódzkie instytucje kultury związane z filmem.

Zakres tematyczny obowiązujący na stopniu ponadszkolnym:

 • najważniejsi twórcy polskiego kina,
 • łódzcy twórcy filmowi – Juliusz Machulski,
 • oscarowe sukcesy Polaków,
 • Łódź jako miejsce działania przemysłu filmowego,
 • filmy kręcone w Łodzi i regionie,
 • publicystyczne gatunki dziennikarskie,
 • etyka i rzetelność dziennikarska.

Na stopniu wojewódzkim obowiązują zagadnienia programowe z dwóch poprzednich stopni oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej (np. w formie fotocastu) opowiadającej o powstawaniu wybranego filmu kręconego w Łodzi/województwie łódzkim.

VI.                Obowiązująca filmografia

Stopień szkolny:

 • Dekalog I, reż. Krzysztof Kieślowski,
 • Bodo, reż. Michał Kwieciński.

Stopień ponadszkolny:

 • Piotruś i Wilk, reż. Suzie Templeton,
 • Powidoki, reż. Andrzej Wajda,
 • Edi, reż. Piotr Trzaskalski,
 • Męska sprawa, reż. Sławomir Fabicki,
 • Z miasta Łodzi, reż. Krzysztof Kieślowski,
 • Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda,
 • Vabank, Vabank 2, reż. Juliusz Machulski.

VII.              Zalecana literatura (publikacje, artykuły, strony internetowe)

Stopień szkolny:

 • Wierski, Rodzaje i gatunki filmowe, www.edukacjafilmowa.pl
 • Mostowska, Elementarz młodego kinomana, www.edukacjafilmowa.pl
 • S. Czyżewski, P. Sitarski, ABC filmu, www.edukacjafilmowa.pl
 • Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009.
 • Przewodnik po filmowej Łodzi, Maciej Kronenberg, Marta Wawrzyniak, Aleksandra Jonas, Łódź 2010.

Stopień ponadszkolny i wojewódzki:

Proponowana bibliografia uzupełniająca dla nauczycieli przygotowujących młodzież do kolejnych stopni konkursu:

 • Helman, Adaptacja — podstawowa technika twórcza kina, www.filmotekaszkolna.pl.
 • Arijon, Gramatyka języka filmowego, przeł. F. Forbert-Kaniewski, Warszawa 2010.
 • Język filmu — cykl wykładów prof. Jerzego Wójcika poświęconych między innymi: kadrowi, światłu, montażowi, ruchowi, miejscu i przestrzeni, złotej proporcji, muzyce filmowej, scenografii, kostiumowi, kompozycji utworu filmowego itd. Wykłady dostępne na YouTube.
 • Lanier, C. Nichols, Filmowanie. Podręcznik dla młodych, przeł. K. Bluszcz, Warszawa 2010.
 • Przylipiak, Polski film dokumentalny po roku 1989, www.filmotekaszkolna.pl.
 • Wykłady prof. T. Lubelskiego, Historia kina polskiego, http://akademiapolskiegofilmu.pl.
 • Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (lub wydania późniejsze).
 • Filiciak, Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, WN Katedra 2013.
 • Dziennikarstwo od kuchni pod red. A. Niczyperowicza, TS Wydawnictwo, Poznań 2001.
 • Stanisław Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1999.
 • Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, WROCŁAW 1999.
 • Słownik pojęć i tekstów kultury pod red. E. Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002.
 • Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko Biała 2008.
 • Wybór opracowań oraz propozycji metodycznych dostępnych na stronach: edukacjafilmowa.pl, www.filmotekaszkolna.pl, www.edukacjamedialnahttps://edukacjamedialna.edu.pl/.

VIII.            Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs jest trzystopniowy:
 • stopień I – szkolny,
 • stopień II – rejonowy,
 • stopień III – wojewódzki.

2.   Eliminacje na poszczególnych stopniach

Eliminacje konkursowe stopnia szkolnego przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą przynajmniej trzy osoby.

Eliminacje konkursowe stopnia rejonowego przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa powołana przez Wojewódzką Komisję Konkursową. W skład Rejonowej Komisji Konkursowej wchodzą przynajmniej trzy osoby.

Eliminacje konkursowe stopnia wojewódzkiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. W skład Komisji wchodzą przynajmniej cztery osoby, w tym przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Stopień I – szkolny

 1. Eliminacje szkolne są organizowane i przeprowadzane przez Szkolne Komisje Konkursowe.
 2. Szkoła zainteresowana udziałem uczniów w konkursie przesyła swoje zgłoszenie (Załącznik Nr 1) na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej działającej w siedzibie Pałacu Młodzieży (al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: gabinetfilmowy@op.pl) do dnia 27 października 2017 r.

Jeżeli szkoła nie organizuje konkursu I stopnia, dyrektor szkoły powinien zapewnić zainteresowanym uczniom możliwość udziału w konkursie w innej szkole.

 1. W dniu 5 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w zgłoszonych szkołach odbędą się szkolne eliminacje konkursowe. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnej. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą testu składającego się z pytań zamkniętych oraz krótkiej pracy stylistycznej, umożliwiającej uczniowi wykazanie się swoimi zainteresowaniami filmem. Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa, która ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności w rozwiązywaniu testu konkursowego. Prace uczestników eliminacji szkolnych są kodowane w sposób określony przez Szkolną Komisję Konkursową.

Uwaga! Testy konkursowe oraz modele odpowiedzi zostaną przesłane w formie elektronicznej do dyrektorów szkół w dniu 4 grudnia 2017 r. Dyrektorzy otrzymają specjalne hasło dostępu do tych dokumentów (zapisanych w formacie pdf.). Szkolna Komisja Konkursowa powiela zestaw zadań dla każdego uczestnika eliminacji szkolnych.

 1. Szkolne Komisje Konkursowe oceniają testy napisane przez uczniów według kryteriów określonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową i przesyłają je pocztą lub składają w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź) do 12 grudnia 2017 r. wraz z protokołem (Załącznik Nr 2). Przesyłka powinna być zaopatrzona dopiskiem Konkurs wiedzy o filmie i mediach 2017/2018.

Do eliminacji rejonowych zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy na etapie szkolnym uzyskali minimum 65% liczby punktów możliwych do uzyskania.

Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesyła wraz z pracami tylko szkoła, w której uczniowie uzyskali minimum 65% punktów możliwych do otrzymania.

 1. Wojewódzka Komisja Konkursowa weryfikuje, zatwierdza i ogłasza w terminie 3 dni roboczych, po regulaminowym terminie otrzymania protokołów z eliminacji szkolnych, wyniki stopnia szkolnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadszkolnego.
 2. Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym zostaną ogłoszone w dniu 18 grudnia 2017 na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.
 3. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia szkolnego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa także w ciągu 3 dni od złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
 4. Listy uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych i do eliminacji wojewódzkich będą ogłoszone po zakończeniu procedur odwoławczych na stronie edukacjafilmowa.plwww.palacmlodziezy.lodz.pl.

Stopień II – rejonowy

 1. Eliminacje rejonowe organizuje i przeprowadza w formie pisemnej Rejonowa Komisja Konkursowa.
 2. W dniu 14 marca 2018 o godzinie 12.00 uczniowie zakwalifikowani do II stopnia konkursu w siedzibie Pałacu Młodzieży w Łodzi (al. Wyszyńskiego 86) lub w innym miejscu wskazanym (innych miejscach wskazanych) przez Wojewódzką Komisję Konkursową, w warunkach kontrolowanych przez Rejonową Komisję Konkursową, rozwiązują test sprawdzający wiadomości i umiejętności obowiązujące na II stopniu konkursu. Test składa się z zadań otwartych (wymagających pracy twórczej uczestnika) i zamkniętych. Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut.

Rejonowa Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów według kryteriów przyznawania punktów określonych przez Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną.

Do eliminacji wojewódzkich kwalifikują się ci uczniowie, którzy uzyskają minimum 70% liczby punktów możliwych do otrzymania.

 1. Przewodniczący Rejonowej Komisji Konkursowej przekazuje protokół z eliminacji rejonowych (Załącznik nr 3) Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych.
 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa weryfikuje, zatwierdza i ogłasza w terminie 3 dni roboczych (po regulaminowym terminie otrzymania protokołów z eliminacji rejonowych) wyniki stopnia rejonowego. Ukażą się one na stron internetowych: edukacjafilmowa.plwww.palacmlodziezy.lodz.pl do dnia 22 marca 2018 r.
 3. Wojewódzka Komisja Konkursowa kwalifikuje uczniów, na podstawie ich wyników, do III stopnia konkursu i ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego po zakończeniu procedury odwoławczej.
 4. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia rejonowego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników, rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa także w ciągu trzech dni od złożenia odwołania. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Szkoły, do których uczęszczają uczniowie zakwalifikowani do III stopnia konkursu, zostaną powiadomione o ich wynikach za pośrednictwem stron internetowych: www.edukacjafilmowa.pl, www.palacmlodziezy.lodz.pl.

Stopień III – wojewódzki

 1. Eliminacje wojewódzkie, mające formę prezentacji i ustnych odpowiedzi uczniów, organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 2. Uczniowie zakwalifikowani do III stopnia konkursu 10 maja 2018 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży w Łodzi (al. Wyszyńskiego 86) przedstawiają prezentację multimedialną przybliżającą powstanie wybranego filmu kręconego w Łodzi/województwie łódzkim oraz odpowiadają na dwa pytania komisji dotyczące owej prezentacji.
 3. Odpowiedzi ustne uczestników ocenia Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 4. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza protokół oraz listę wszystkich uczestników wraz  z wynikami, które przedkłada Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w ciągu sześciu dni od zakończenia konkursu.
 5. Odwołania uczestników i ich opiekunów dotyczące wyników stopnia wojewódzkiego, złożone (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, w pierwszej kolejności rozpatruje Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.

Od decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, które należy złożyć (za pośrednictwem dyrektora szkoły) w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od otrzymania decyzji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Łódzki Kurator Oświaty rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od ich otrzymania i powiadamia zainteresowanego w formie pisemnej o swej ostatecznej decyzji.

 1. Laureatem konkursu zostaje każdy uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyska minimum 80% maksymalnej liczby punktów.

Finalistą zostaje każdy uczestnik konkursu, który zakwalifikuje się do eliminacji wojewódzkich i weźmie w nich udział.

 1. Uprawnienia laureatów konkursów tematycznych zostaną określone właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Finalistom konkursów tematycznych nie przysługują uprawnienia omówione powyżej.

IX.                Terminarz konkursu

Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 27 października 2017 r.

Stopień I – szkolny: test konkursowy – 5 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Stopień II – ponadszkolny: 14 marca 2018 r., godzina 12.00 (test sprawdzający)

Stopień III – wojewódzki: 10 maja 2018 r., godzina 10.00 (prezentacja i ustne odpowiedzi)

X.                  Zgłaszanie uczniów do konkursu

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik Nr 1) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Wojewódzkiej Komisji Konkursu do 27 października 2017 roku.

Adres:

Centralny Gabinet Edukacji Filmowej,
Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
al. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach edycja II (2017/2018)

lub wysłać skan karty zgłoszenia pocztą elektroniczna na adres: gabinetfilmowy@op.pl

XI.                Miejsca przeprowadzenia eliminacji konkursowych

 1. Eliminacje szkolne: szkoły, w których dyrektorzy powołają Szkolne Komisje Konkursowe.
 2. Eliminacje ponadszkolne: Pałac Młodzieży, Łódź, al. Wyszyńskiego 86 (lub inne miejsce wskazane przez Wojewódzką Komisję Konkursową).
 3. Eliminacje wojewódzkie: Pałac Młodzieży, Łódź, al. Wyszyńskiego 86.

XII.              Sposób i termin ogłoszenia wyników

 1. Wyniki eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu będą umieszczane na stronie www.edukacjafilmowa.pl i www.palacmlodziezy.lodz.pl.
 2. Lista laureatów i finalistów konkursu będzie również umieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi www.kuratorium.lodz.pl.
 3. Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym (lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia II) zostaną ogłoszone 18 grudnia 2017 roku.
 4. Wyniki eliminacji na stopniu rejonowym (lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia III) zostaną ogłoszone 22 marca 2018 roku.
 5. Lista laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE po zatwierdzeniu przez Łódzkiego Kuratora Oświaty zostanie ogłoszona na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Łodzi www.kuratorium.lodz.pl oraz www.edukacjafilmowa.pl   do 31 maja 2018 roku.

XIII.            Uwagi końcowe

 1. Każdy uczeń, przystępując do eliminacji na stopniu rejonowym i wojewódzkim, jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Podczas eliminacji pisemnych uczniowie nie mogą używać korektorów, a prace powinny być pisane długopisem z czarnym/niebieskim wkładem.
 3. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 4. Sprawozdanie z przebiegu konkursu będzie dostarczone do Kuratorium Oświaty w Łodzi, w ciągu 14 dni od jego zakończenia (w tym również w formie elektronicznej).
 5. Prace pisemne uczestników konkursu ze stopnia szkolnego podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu konkursu z końcem roku szkolnego, w którym go zorganizowano, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład komisji powinni być powołani członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w tym obowiązkowo jej przewodniczący. Z przebiegu prac komisji należy sporządzić protokół.
 6. Prace pisemne uczestników konkursu ze stopnia rejonowego/ponadszkolnego i wojewódzkiego podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu konkursu z końcem roku szkolnego, w którym go zorganizowano, zgodnie z przepisami o archiwizacji. W skład komisji powinni być powołani członkowie komisji, w tym obowiązkowo przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Wojewódzkiego konkursu wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE będą umieszczone na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.

XIV.           Załączniki

Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik Nr 2 – Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 3 – Protokół Rejonowej Komisji Konkursowej

Pobierz regulamin konkursów organizowanych na FB
2018-06-06T19:13:17+00:00poniedziałek, 16 Październik 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast