--Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film po hasłem HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE

Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film

po hasłem HISTORIE ZAPISANE

W OBRAZIE

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym dla szkół warszawskich i z województwa mazowieckiego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 24 października 2017 roku do 9 lutego 2018 roku.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie realizowanym w proponowanych kategoriach: szkoły podstawowe (także klasy gimnazjalne należące do tych szkół) oraz szkoły ponadpodstawowe.

Z natury rzeczy, nasze środowisko to miejsce szczególne, przestrzeń zakorzenienia w określonej tradycji, związana z dzieciństwem i rodzinnymi dziejami… zapamiętana w różnych obrazach i dialogach.  Coraz bardziej potrzebujemy korzeni kulturowych, etnicznych, religijnych itp. Szukamy miejsc swoich doświadczeń i wspomnień, w których czujemy się dobrze i z którymi jesteśmy silnie związani.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Hasło przewodnie konkursu Zrób-My Nasz-Film brzmi HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE obejmować będą dwie kategorie:

  1.         Kategoria filmów dla szkół podstawowych pod hasłem „Opowiedz to sam” 
  2.         Kategoria szkoło ponadpodstawowych „Historie dalekie i bliskie”  

W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę podczas oceny prac.

Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/ formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i wydrukować.

Opieczętowany przez szkołę i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć w terminie do 21 grudnia 2017 roku na adres Organizatora: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

2018-06-06T19:10:03+00:00piątek, 24 Listopad 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast