Шаг за шагом – повторительный урок . Животные

Artur Gryz

Publiczne Gimnazjum nr 37 w Łodzi

Cele lekcji

Uczeń:

 • powtarza i utrwala nazwy zwierząt;
 • powtarza i utrwala znajomość alfabetu rosyjskiego;
 • utrwala zasady dotyczące akcentowania „o” i „ё”;
 • zwiększa swoje kompetencje w zakresie kojarzenia dźwięków z ich obrazami graficznymi;
 • doskonali umiejętność rozróżniania sylab akcentowanych i nieakcentowanych;
 • kształtuje zdolność dokonywania transpozycji tekstu drukowanego na tekst pisany;
 • doskonali umiejętność pracy w parze/ grupie.

Czas pracy

1 godzina lekcyjna

Środki dydaktyczne

 • odcinek pierwszy filmów z serii „Ну, погоди!”;
 • tabele przygotowane przez nauczyciela;
 • ilustracje przedstawiające zwierzęta występujące w filmie;
 • tablica.

Formy pracy

 • praca z całą klasą,
 • praca w grupach,
 • praca w parach

Metody pracy

 • projekcja filmowa,
 • pogadanka,
 • elementy metody przypadków

Przebieg lekcji

Nauczyciel informuje uczniów o tematyce i celach lekcji. Następnie uczniowie zapoznają się z odcinkiem pierwszym serii „Ну, погоди!” („на пляже”) – czas trwania 10 minut. W trakcie oglądania filmu zadaniem uczniów jest wypisanie w języku polskim nazw zwierząt, które pojawiają się w tym odcinku.

Uczniowie porównują swoje spostrzeżenia i wypisują nazwy zwierząt na tablicy. W trakcie wypisywania nazw nauczyciel może dokonywać pewnych korekt, które mogą ułatwić pracę w dalszej części lekcji (słowo małpa zastąpić słowem goryl, słowo koza słowem kozioł itp.).

Uczniowie zostają podzieleni na pary i otrzymują przygotowane przez nauczyciela tabele z nazwami zwierząt w języku rosyjskim (są to te zwierzęta, które pojawiły się w filmie, a ich nazwy w języku polskim znajdują się na tablicy). Celem uczniów jest uzupełnienie tabeli polskimi nazwami.

русский польский
ёж
заяц
утка
птица
медведь
осёл
козёл
горилла
лиса
свинья
кот
бобр
волк

Po zakończeniu pracy sprawdzona zostaje przez nauczyciela prawidłowość wpisów.

Uczniowie, pracując indywidualnie, starają się ułożyć nazwy zwierząt podane w tabeli w kolejności alfabetycznej, zgodnie z alfabetem rosyjskim. Po zakończeniu pracy samodzielnej uczniowie pracują ponownie w parach w celu weryfikacji swoich dokonań. Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel sprawdza pracę uczniów i koryguje ewentualne błędy.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy (np. poprzez połączenie par). Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad wymowy „o” akcentowanego i nieakcentowanego oraz akcentowania wyrazów z „ё”. Następnie uczniowie, pracując w grupach, starają się wskazać słowa, w których można ustalić z całą pewnością, gdzie pada akcent. Po zakończeniu pracy przedstawiciele poszczególnych grup zapisują wytypowane słowa na tablicy (бобр, волк, кот, козёл, осёл, ёж) i jeszcze raz omawiają zasady, którymi kierowali się przy ich wyborze.

Nauczyciel prosi uczniów, aby posłuchali uważnie, jak wymawiane są przez niego pozostałe nazwy zwierząt i zaznaczyli akcent. Uczniowie sprawdzają swoje spostrzeżenia w parach, a następnie ich dokonania sprawdza nauczyciel.

Nauczyciel prezentuje uczniom materiał ikonograficzny przedstawiający gatunki zwierząt, które omówione zostały na zajęciach (można przygotować zdjęcia zwierząt występujących w filmie „Ну, погоди!”) i prosi o nazwanie ich w języku rosyjskim.

Podsumowanie lekcji i ewaluacja dokonań. Zwrócenie uwagi na zasady akcentowania „o” i „ё”.

Praca domowa

Transpozycja nazw zwierząt podanych w tabeli, a zapisanych tekstem drukowanym, na tekst pisany.

tytuł: „Nu, pagadi!”
gatunek: animacja, dla dzieci, komedia
produkcja: Rosja, ZSRR
rok prod.: 1969-2006
Wróć do wyszukiwania
2017-05-29T23:00:15+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast