Ewa Chuchro

Redagowanie serwisów WWW. Kilka uwag praktycznych.

I. Architektura informacji i funkcjonalność serwisów WWW

Architektura informacji (AI;to sposób porządkowania i tworzenia połączeń między informacjami w celu ułatwienia użytkownikowi dostępu do nich. Według Louisa Rosenfelda i Petera Morville'a autorów książki „Architektura informacji w serwisach internetowych" AI tworzą takie elementy, jak: kategoryzacja zasobów informacyjnych, nadawanie im nazw (etykietowanie), nawigacja i wyszukiwanie.

Projektowanie serwisu internetowego należy rozpocząć od:

 • ustalenia, jakiego rodzaju informacje ma on zawierać (stworzenie bazy danych),
 • tematycznego zorganizowania informacji z uwzględnieniem ich ważności,
 • określenia struktury serwisu (zawartość pierwszej strony, zawartość poszczególnych sekcji serwisu, możliwości przechodzenia pomiędzy stroną główną a podstronami serwisu),
 • zdefiniowania preferencji informacyjnych jego użytkowników.
Najważniejsza dla każdego serwisu internetowego jest strona główna (domowa), będąca niejako zaproszeniem do kolejnych jego podstron.
Dobrze zorganizowana strona domowa powinna zawierać:
 • logo,
 • nazwę,
 • menu (przyciski nawigacyjne umożliwiające szybkie przejście do poszczególnych sekcji serwisu),
 • indeks pozwalający wybrać interesujące użytkownika działy (pełni podobną funkcję jak menu),
 • wyszukiwarkę (przeglądarkę),
 • stopkę zawierającą informacje o instytucji sprawczej strony i prawach autorskich, dane o aktualizacji treści na stronie, dane kontaktowe, łącza do innych podstron serwisu czy innych witryn (zob. il. 1).

Redagowanie www 01
Il. 1. Górna część strona głównej serwisu filmowego Filmweb z logo, menu pionowym („filmweb24", „baza", filmwebtv", „społeczność", „gry", „zajrzyj do kokpit", „zmierz Twój gust filmowy!"), wyszukiwarką, narzędziami: „dodaj treść", „Połącz z Facebook", „załóż konto", „zaloguj się"

Źródło: http://www.filmweb.pl/ [dostęp: 3.10.2012].

Na stronie internetowej mogą też znaleźć się dodatki uatrakcyjniające serwis, np.: narzędzia dające możliwość dodawania własnych treści do serwisu, założenia konta w serwisie, logowania się do serwisu, łącza do „zaprzyjaźnionych witryn" czy łącza do galerii zdjęć, ankiet internetowych, czatów, forów, społeczności i grup dyskusyjnych, itp. (zob. il. 2 i 3).

Redagowanie www 02
Il. 2. „Kokpit" – podstrona serwisu Filmweb pozwalająca użytkownikowi na osobiste zarządzanie wiadomościami. Do podstrony można przejść, klikając przycisk menu „zajrzyj na kokpit", znajdujący się na stronie głównej serwisu.

Źródło: http://www.filmweb.pl/welcome#dashboard [dostęp: 3.10.2012].
Redagowanie www 03
Il. 3. „Gustomierz 2.0" – podstrona serwisu Filmweb pozwalająca użytkownikowi oceniać filmy. Do podstrony można przejść, klikając przycisk menu „zmierz Twój gust filmowy", znajdujący się na stronie głównej serwisu.

Źródło: http://www.filmweb.pl/taste-o-meter [dostęp: 3.10.2012].

Z architekturą informacji łączy się termin „funkcjonalność (użyteczność) stron internetowych" (ang. web usabilty), oznaczający takie konstruowanie strony internetowej, które pozwala użytkownikowi na szybkie i efektywne jej przeszukiwanie. W 2004 r. Instytut Poyntera przeprowadził tzw. badania eyetrackingowe (ang. eye – oko i track – trasa), których celem było zobrazowanie ruchu gałki oka na ekranie komputera. Dowiodły one tezy, iż nasz wzrok zatrzymuje się w lewym górnym rogu ekranu, następnie kieruje się najpierw na prawo, później na lewo, pozostając w górnej części strony, dalej kieruje się w dół, zapoznaje się z dolną częścią ekranu i wraca na górę, koncentrując się na obszarze prawego górnego rogu ekranu.

Badania eyetrackingowe wskazały, że:

 • lewy, górny róg strony WWW ma znaczenie kluczowe,
 • górna część strony WWW jest ważniejsza od części dolnej,
 • dolna część strona WWW pełni najmniej istotną rolę.

Górna część strony to część wyświetlająca się na ekranie komputera (około 20%). To tu powinny znaleźć się informacje mające stanowić „jej kwintesencję": logo i nazwa strony, menu z nazwami działów, indeks (lewy margines), główne przyciski nawigacyjne, wyszukiwarka, narzędzia przyjazne użytkownikowi (np. zachęcające do logowania się, założenia konta) informacje eksponowane.

Powyższe zasady funkcjonalności dotyczą zarówno strony głównej serwisu, jak i jego podstron, które ponadto powinna cechować tożsama ze stroną główną typografia.

Zadanie

1. Oceń architekturę informacji i funkcjonalność wybranych stron internetowych poświęconych filmowi (np. Filmweb, Stopklatka), odpowiadając na pytania:

 • Czy strona główna serwisu jest atrakcyjna i przyciąga uwagę?
 • Czy na podstawie strony głównej można określić, jako to rodzaj serwisu i do kogo jest skierowany? Jakie elementy o tym decydują?
 • Czy stronę główną cechuje jasna hierarchia zawartości treści?
 • Jak działa wyszukiwarka na stronie głównej?
 • Czy łącza na stronie głównej są aktywne i odsyłają do informacji, działów, podstron, witryn, na które wskazują?
 • Czy łatwo wrócić z podstron do strony głównej?
 • Czy podstrony serwisu cechuje podobna organizacja informacji i typografia?
 • Czy na stronie głównej serwisu i na jego podstronach łatwo odróżnić wiadomości typowe dla serwisu od elementów promocyjnych i reklamowych.

2. Zaprojektuj własny internetowy serwis internetowy filmowy. Zacznij od ustalenia treści, które mają zostać w nim zamieszczone. Zastanów się nad kategoryzacją informacji w Twoim serwisie, nad narzędziami, mającymi go uatrakcyjnić i nad jego typografią.

II. Redagowanie informacji/tekstów internetowych

Użytkownicy internetu nie czytają, tylko przeglądają strony i skanują informacje. Według Jakoba Nielsena obszar tekstu, którym zainteresowany jest przeciętny użytkownik sieci przypomina kształtem literę F (zob. il. 4).
Redagowanie www 04
Il. 4. Sposoby czytania tekstu przez internautów. Badanie Jakoba Nielsena

Źródło: Jakob Nielsen, "F-shaped pattern for reading web content" [online]; [dostęp: 15.09.2012]. Dostępny w WWW: http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html.

Badania Nielsena przekonują, iż internauta:

 • czyta pierwszy (lub kilka pierwszych) wers tekstu (w praktyce oznacza to tytuł, lid lub pierwszy akapit tekstu),
 • śledzi tekst wzdłuż lewego marginesu,
 • koncentruje się na środkowych partiach tekstu,
 • skanuje dolny fragment tekstu.

Redagując informację do serwisu WWW, należy zatem pamiętać o:

 • klasycznych pytaniach informacji: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego?, z jakim skutkiem?,
 • zasadzie odwróconej piramid,
 • tytule, lidzie, śródtytułach (w przypadku dłuższego tekstu),
 • języku i stylu,
 • przejrzystości i czytelności.

2.1. Zasada odwróconej piramidy

Redagowanie www 05

Il. 5. Zasada odwróconej piramidy

Źródło: „Dziennikarstwo internetowe" [online]. Eredaktor [dostęp: 3.10.2012]. Dostępny w

WWW: http://eredaktor.pl/warsztat-dziennikarza/zasada-odwroconej-piramidy-w-internecie/.

Redagowanie informacji na zasadzie odwróconej piramidy oznacza zamieszczanie najważniejszych informacji na początku tekstu. Dalsze, bardziej szczegółowe dane (np. wątki poboczne, inne postaci związane z wydarzeniem) wprowadza się do jego kolejnych partii (zob. il. 5). Tytuł i lid, mają oddawać istotę informacji i prowokować do jej przeczytania.

2.2. Tytuły, śródtytuły, lidy

Tytuł jest istotną częścią początkową każdej publikacji zachęcającą do jej lektury. Tytuł powinien być intrygujący, celny, treściwy i zgodny z charakterem medium (prasa, radio, telewizja, internet), w jakim się ukazuje.

Najważniejsze cechy tytułów tekstów internetowych:

 • kilkuwyrazowa budowa,
 • odpowiedź na pytania: kto?, co?, gdzie?,
 • obecność słów kluczowych pozwalających na identyfikację tematyki tekstu,
 • obecność słów mających wywołać emocje u czytającego,
 • prostota środków przekazu i brak metaforyki (użytkownik internetu nie ma czasu na zrozumienie gry słów),
 • precyzja myśli.

Śródtytuły to tytuły pomocnicze zamieszczane wewnątrz dłuższego tekstu, które oddzielają jego poszczególne części, rozbijają jego monotonię i zwracają uwagę czytającego na wybrane fragmenty publikacji.

Lid (ang. lead) – pierwszy akapit tekstu, następujący po tytule tekstu i składający się zazwyczaj z kilku wersów. Zadaniem lidu jest wprowadzić czytającego w problematykę tekstu, zorientować w jego treści, zaintrygować czytającego do tego stopnia, by ten przeczytał tekst. Lidy składa się większą czcionką lub wytłuszczonymi literami.

2.3. Język i styl

Język i styl wypowiedzi internetowej powinien być zwięzły i rzeczowy. Należy stosować zasadę: jedno zdanie = jedna myśl. Ponadto warto pamiętać, by:

 • podmiot zdania znajdował się blisko orzeczenia;
 • przysłówek umieszczać obok czasownika;
 • przymiotnik wprowadzać przed rzeczownikiem;
 • unikać synonimów i zamków (internauta skanuje tekst, nie zwraca uwagi na powtórzenia, a stosowanie wyrazów bliskoznacznych lub zaimków zastępujących rzeczownik rozprasza jego uwagę), lepiej napisać Odsyłacze możemy wstawiać w tekście i obok tekstu niż Odsyłacze może wstawiać w tekście i obok niego;
 • unikać rzeczowników odczasownikowych (czytanie, palenie, podróżowanie), lepiej stosować formy czasownikowe (Czytać jest przyjemnie, Nie wolno palić, Lubił podróżować z pasją);
 • nie pisać słownie cyfr i liczb (lepiej 8, 27 niż osiem, dwadzieścia siedem), chyba że są one długie, wtedy należy zastosować kombinację cyfr i słów (lepiej 3 tysiące niż 3 000).

2.4. Przejrzystość i czytelność

Przejrzystość i czytelność tekstu internetowego zależy nie tylko od właściwie zredagowanego tytułu, dobrze wyróżnionego lidu czy podziału tekstu na akapity, ale i od kilku innych uniwersalnych zasad:

 • stosowania maksymalnie 3 stopni czcionki, przy czym wielkość czcionki powinna być nie mniejsza niż 10 stopni i nie większa niż 14, najlepsza jest czcionka 12-stopniowa,
 • stosowania czcionek bezszeryfowych (np. Helvetica, Verdana, Tahoma) nie szeryfowych (np. Times New Roman, Palatina, Garmond),
 • unikania wersalików (utrudniają czytanie),
Redagowanie www 06

Il. 6. Przykład wyróżnień zastosowanych w tekście internetowym

Źródło: mko, Johnny Depp w zwiastunie „The Lone Ranger". Powtórzy sukces "Piratów z Karaibów" [online]. Gazeta.pl. Kultura [dostęp: 3.10.2012]. Dostępny w
WWW: http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114438,12599990,Johnny_Depp_w_zwiastunie__The_Lone_Ranger___Powtorzy.html.

 

 • stosowania wyróżnień w tekście, najlepiej wytłuszczeń (podkreślenia mogą sugerować, że wyraz/określenie/zdanie jest aktywnym linkiem, z kolei kursywa jest mało czytelna na ekranie) (zob. il. 6),
 • wyrównywania tekstu internetowego do lewego marginesu (internauci koncentrują się na lewej stronie ekranu),
 • stosowaniu odpowiedniego tła dla tekstu (ciemna czcionka na jasnym tle),
 • wprowadzaniu separacji między poszczególnymi elementami strukturalnymi tekstu (tzw. dodatkowa biała przestrzeń miedzy tytułem, lidem a tekstem i między akapitami tekstu, akapity tekstu internetowego nie powinny przekraczać liczy 5-6 wersów, choć oczywiście w przypadku tekstów dłuższych mogą istnieć wyjątki),
 • stosowania wyliczeń (lista punktowana, lista numerowana), pozwalających porządkować myśli oraz umożliwiających odszukanie informacji i ułatwiających ich zapamiętywanie,
Redagowanie www 07

Il. 7. Przykład infografiki zastosowany w serwisie „Infografika" prowadzonym przez Wirtualną Polskę

Źródło: http://infogrfaika.wp.pl [dostęp: 24.02.2012].

 • stosowania tabel, map, diagramów, wykresów, infografiki, które są czytelniejsze dla internauty (zob. il. 7).

Zadania

1. Zbadaj stylistykę i gramatykę tytułów tekstów informacyjnych w wybranych serwisach filmowych (np. Filmweb, Stopklatka) lub w działach filmowych wybranych serwisów informacyjnych (np. Onet, Gazeta.pl, Interia). Jakie tytułu dominują i dlaczego? Przeprowadź badanie statystyczne. Z ilu słów składają się tytułu internetowe i dlaczego?

Uwaga!

Badanie stylistyki tytułów polega na określeniu, czy mają one charakter informacyjny, oceniający, komentujące, apelujący, czy są one intrygujące, oparte na metaforze, czy są aluzyjne lub czy odwołują się do gry słów. Badanie gramatyki tytułów polega na ustaleniu rodzaju zdań tworzących tytuł (równoważniki zdania, zdania pojedyncze nierozwinięte, zdania pojedyncze rozwinięte, zdania współrzędnie złożone, zdanie podrzędnie złożone, zdania pytające, zdania rozkazujące).

2. Zbadaj, czy tekst Johnny Depp w zwiastunie „The Lone Ranger". Powtórzy sukces "Piratów z Karaibów" spełnia wymogi zasady odwróconej piramidy.

Uwaga!

W tekście pozostawiono wyróżnienia (np. wytłuszczenia, słowa będące aktywnymi linkami: kolorystyka, podkreślenia) zastosowane w jego internetowej wersji.

mko, Johnny Depp w zwiastunie "The Lone Ranger". Powtórzy sukces "Piratów z Karaibów"?

Johnny Depp po raz kolejny łączy siły z Gore'em Verbinskim, reżyserem pierwszych trzech części "Piratów z Karaibów". Aktor wystąpi u boku Armiego Hammera w superprodukcji "The Lone Ranger". Premiera dopiero w przyszłym roku, ale już jest pierwszy, oczekiwany, zwiastun.

Głównym bohaterem tej przygodowej produkcji Disneya będzie John Reid, który jako zamaskowany bohater Samotny Strażnik walczy z bandytami. Nie będzie jednak aż tak samotny, bo obok niego stanie Indianin Tonto, którego gra właśnie Johnny Depp.

Za produkcję "The Lone Ranger" odpowiada Jerry Bruckheimer, a reżyseruje Gore Verbinski - obaj współpracowali na planie „Piratów z Karaibów" z aktorem, który wcielił się w kapitana Jacka Sparrowa. Jako pierwsi zwiastun nowego filmu mogli obejrzeć widzowie talk show Jaya Leno, nadawanego przez amerykańską stację NBC.

Pomimo problemów, w przyszłym roku w kinach

Jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku John Reid pojawił się w radiu, a bohater stał się ikoną amerykańskiej popkultury. Najnowszy film opowiadający historię Samotnego Strażnika i Tonto to pełnometrażowa ekranizacja inspirowana tamtymi audycjami i serialem popularnym na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku, a także innymi produkcjami.

Pomysł nakręcenia nowej wersji „The Lone Ranger" pojawił się w głowach producentów ze studia Columbia Pictures jeszcze w 2002 roku, ale po wielu perturbacjach prawa trafiły w końcu do wytwórni Disneya. Już w 2008 roku wiadomo było, że w rolę Tonto wcieli się właśnie Depp, ale droga do kin była jeszcze daleka.

Dwa lata temu przyszłość filmu zawisła na włosku, ale po cięciach budżetu udało się skończyć zdjęcia, mimo obaw czy „The Lone Ranger" odniesie sukces. Producenci przestraszyli się, gdy w 2011 roku zawiódł inny tytuł typowany na przebój kinowy – „Kowboje i Obcy". Najwyraźniej doszli jednak do wniosku, że w tym przypadku zadziała magia połączenia nazwiska Depp i tytułu „Piraci z Karaibów".

Datę premiery, po przezwyciężeniu wielu przeszkód, udało się zaplanować na 31 maja 2013 roku. Obok Deppa w „The Lone Ranger" będzie można zobaczyć Armiego Hammera, Helenę Bonham Carter czy Williama Fichtnera.

Źródło tekstu: mko, Johnny Depp w zwiastunie „The Lone Ranger". Powtórzy sukces "Piratów z Karaibów" [online]. Gazeta.pl. Kultura [dostęp: 3.10.2012]. Dostępny w
WWW: http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114438,12599990,Johnny_Depp_w_zwiastunie__The_Lone_Ranger___Powtorzy.html

III. Multimedialność i hipertekstowość – charakterystyczne cechy serwisów WWW

Multimedialność stanowi o atrakcyjności tekstów internetowych. Narzędzia Web. 2.0 umożliwiają dodawanie do tekstów zdjęć, wideo, plików muzycznych, podcastów (krótkich nagarń). Teksty internetowe cechuje również hipertekstowość: linki będące odsyłaczami do innych informacji w serwisie WWW. Linkiem może być słowo, określenie, zdanie, tytuł, zdjęcie, plik muzyczny, adres internetowy, itp.

Wyróżniamy kilka rodzajów linków:
Redagowanie www 08
Il. 8. Linki osadzone w nocie informacyjnej o filmu „Matrix" braci Wachowskich

Źródło: Matrix [online]. Wikipedia. Wersja polska [dostęp: 4.03.2012]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Matrix.

 • linki osadzone: oznaczone są innym niż tekst kolorem (przeważnie niebieskim) lub są podkreślone, linki osadzone wprowadzone w tekst odsyłają do innych źródeł informacji (zob. il. 8);
Redagowanie www 09

Il. 9. Linki „ogrywające" pod tekstem Agnieszki Gierczak „Wstrząsający ‹Shooting dogs›" (recenzja filmu „Shooting dogs" Michaela Catona-Jonesa)

Źródło: Agnieszka Gierczak. „Wstrząsający ‹Shooting dogs›" [online]. Wiadomości24 [dostęp: 4.10. 2012]. Dostępny w

WWW: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wstrzasajacy_shooting_dogs_15352.html.

 • linki „ogrywające: występują nad, pod lub obok tekstu i prowadzą do dodatkowych materiałów informacyjnych, uzupełniają i wzbogacają tekst podstawowy (zob. il. 9);
Redagowanie www 10

Il. 10. Linki kontekstowe przy artykule „Granice wolności palacza" Magdy Papuzińskiej zamieszczonym w serwisie internetowym Polityka.pl

Żródło: Magda Papuzińska, "Granice wolności palacza" [online] Polityka.pl [dostęp: 4.10.2012]. Dostępny w

WWW: http://www.polityka.pl/kraj/opinie/1510516,1,zakaz-palenia-w-miejscach-publicznych.read.

 • linki kontekstowe: zazwyczaj zamieszczane są obok tekstu (lewy margines ekrany), odsyłają do tekstów związanych tematycznie z tekstem podstawowym, często jest to przegląd wcześniejszych tekstów opublikowanych w serwisie WWW (zob. il. 10);
Redagowanie www 11

Il. 11. Linki organizujące w profilu Agnieszki Gierczak. Serwis Wiadomości 24

Źródło: Agnieszka Gierczak. Profil autora w serwisie Wiadomości24 [online] Wiadomości24 [dostęp: 4.2012]. Dostępny w

WWW: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wstrzasajacy_shooting_dogs_15352.html.

 • linki organizujące: pełnią funkcję wspomagającą, pomagają poznać czytelnikowi strukturę strony, najczęściej prowadzą do działu zawierającego więcej tekstów o zbliżonej tematyce lub do innych materiałów napisanych przez tego samego autora.

Zadania

1. Zbadaj do, jakich źródeł odsyłają linki w tekście "Johnny Depp w zwiastunie „The Lone Ranger". Powtórzy sukces „Piratów z Karaibów" . Tekst zamieszczony w „Zadaniach" do części „Redagowanie informacji/tekstów internetowych".

2. Napisz artykuł informacyjny dotyczący Twojego ulubionego aktora, reżysera lub filmu. Zaznacz słowa/określenia, które mogłyby stać się linkami osadzonymi. Do jakich informacji odsyłałyby wskazane przez Ciebie linki osadzone? Zredaguj te informacje. Zastanów się, korzystając z informacji zamieszczonych w wybranym serwisie filmowym (np.. Filmweb, Stopklata), jakimi linkami kontekstowymi i organizującymi mógłbyś/mogłabyś wzbogacić swój tekst.


Literatura

 1. Harrower Tim, Podręcznik projektanta gazet, tłum. Wiesław Horabik i Zofia Domaniewska, Warszawa 2006.
 2. Krug Steve, Nie każ mi mysleć, O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Gliwice 2010.
 3. Olszański Leszek, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 4. Rosenfeld Louis, Morville Peter, Architektura informacji w serwisach internetowych, tłum. Krzysztof Masłowski, Tomasz Jarzębowicz, Gliwice 2003.
 5. Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006.
 6. Wrycza-Bekier Joanna, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010.
 
 

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.