środa, 01 lutego 2017

Konkurs wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE 2016/2017

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O FILMIE I MEDIACH

FILMOWE ŁÓDZKIE

(edycja w roku szkolnym 2016/2017)

Filmowe Lodzkie
Pobierz Regulamin wraz z załącznikami

 

I.                    Organizatorzy:

·         Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

we współpracy z:

·         Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

·         Filmoteką Narodową w Warszawie

·         Uniwersytetem Łódzkim, Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej

·         Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym „Veane Artis”

II.                  Adresaci konkursu

Uczniowie gimnazjów z Łodzi i województwa łódzkiego zainteresowani filmem, mediami oraz tradycjami filmowymi Łodzi i regionu. Udział w konkursie jest dobrowolny.

III.                Cele konkursu

1.  Przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do właściwego korzystania z mediów.

2. Doskonalenie umiejętności krytycznego, analitycznego i refleksyjnego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz tworzenia własnych wypowiedzi medialnych.

3. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi Łodzi i regionu łódzkiego.

4. Zachęcanie uczestników do wzbogacania wiedzy o filmie (ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa filmowego) i aktywności twórczej.

5. Przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnej aktywności w świecie mediów społecznościowych.

6. Promowanie działań nauczycieli wdrażających edukację filmową i medialną.

IV.                Przedmiot oceny konkursowej

Komisje konkursowe będą oceniać wiedzę funkcjonalną i umiejętności obejmujące i rozszerzające treści podstawy programowej z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i plastyki dla III etapu edukacji z zakresu:

a. edukacji filmowej,
b. edukacji regionalnej (filmowych tradycji Łodzi i regionu),
c. warsztatu dziennikarskiego.

Wymagania konkursowe

a. Edukacja filmowa

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z filmem:

· tworzywo i środki wyrazu sztuki filmowej: kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe (detal, zbliżenie, półzbliżenie, plan amerykański, plan ogólny, plan daleki), punkty widzenia kamery (ustawienia frontalne, perspektywa żabia, perspektywa ptasia), ruchy kamery (najazd, odjazd, panorama, jazda równoległa, szwenk, subiektywny punkt widzenia), efekty specjalne (zdjęcia trikowe), filmowa ścieżka dźwiękowa (mowa, odgłosy, muzyka), symbol i metafora w filmie,

· filmowy sposób opowiadania, narracja filmowa, kompozycja, sposoby łączenia ujęć (cięcie, ściemnienie, rozjaśnienie, przenikanie, roletka), montaż (twardy, miękki, dynamiczny, równoległy), styl zerowy, retrospekcja,

· genologia filmowa: rodzaje filmu (fabularny, dokumentalny, oświatowy, animowany), gatunki wczesne i klasyczne (western, film grozy – horror, film scence fiction, melodramat, film kryminalny, film przygodowy, film historyczny), gatunki synkretyczne (thriller, komedia, musical, film psychologiczny, film obyczajowy, fantasy), kino popularne, kino artystyczne,

· adaptacja filmowa, ekranizacja, scenariusz adaprowany,

· produkcja filmu, scenariusz, scenopis, storyboard,

· twórcy filmu: reżyser, aktor, charakteryzator, choreograf, kaskader, naturszczyk, montażysta, statysta, operator filmowy, dźwiękowiec, scenograf, asystent reżysera, producent filmowy,

· życie filmu po premierze: promocja (plakat, zwiastun), festiwale i nagrody filmowe (w tym łódzkie festiwale, np.: Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, Forum Kina Europejskiego CINERGIA)

oraz

· zna (wskazane w regulaminie) filmy twórców związanych z Łodzią, takich jak: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, Piotr Trzaskalski,

· określa problematykę filmu, nazywa odczucia, które budzi dzieło filmowe,

· charakteryzuje bohaterów filmu, określa narratora,

· rozpoznaje wątki i motywy kulturowe,

· dostrzega w analizowanych filmach wartości i nazywa je,

· omawia środki wyrazu charakterystyczne dla filmu, wskazuje elementy konstrukcyjne filmu,

· analizuje wybraną scenę, ujęcie, kadr filmowy, plakat filmowy,

· rozpoznaje gatunki filmowe, wskazuje przykłady mieszania gatunków filmowych,

· opisuje dzieła filmowe, posługując się pojęciami charakterystycznymi dla analizowanych tekstów kultury,

·  omawia związki filmu z literaturą.

b. Edukacja regionalna (filmowe tradycje Łodzi i regionu)

Uczeń przystępujący do konkursu zna wybranych (wskazanych w regulaminie) łódzkich twórców filmowych, samodzielnie lokalizuje miejsca związane z filmowym dziedzictwem Łodzi:

· Muzeum Kinematografii w Łodzi,

· SE-MA-FOR Muzeum Animacji,

· Łódzka Szkoła Filmowa,

· Wytwórnia Filmów Oświatowych,

· Wytwórnia Filmowa Opus Film,

· przędzalnia, fabryki i pałace Izraela Poznańskiego oraz Karola Scheiblera, Księży Młyn, Pałac Herbsta, Beczki Grohmana, Biała Fabryka (Ludwika Geyera),

· Aleja Gwiazd na ul. Piotrkowskiej,

· filmowe pomniki Łodzi,

· łódzkie plenery filmów: Edi i Mój rower w reż. Piotra Trzaskalskiego, Vabank, Vabank 2 w reż. Juliusza Machulskiego, Ziemia obiecana w reż. Andrzeja Wajdy,

oraz

· samodzielnie dociera do informacji o Łodzi raz województwie i wykorzystuje je,

· interesuje się dziedzictwem kulturowym swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,

· śledzi strony internetowe związane z filmowym dziedzictwem Łodzi,

· zna wybrane publikacje turystyczno-filmowe dotyczące miasta Łodzi i województwa.


c. Warsztat dziennikarski

Uczeń przystępujący do konkursu wyjaśnia następujące pojęcia i zjawiska związane z warsztatem dziennikarskim:

· prasa, dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kolumna, szpalta, tytuł, nadtytuł, śródtytuł, lead, główka pisma, stopka redakcyjna, materiał graficzny, adiustacja tekstu, media masowe, redaktor, redakcja,

· informacja prasowa, gatunki informacyjne: zajawka, wzmianka, notatka, wiadomość, sylwetka, sprawozdanie, komunikat, sprostowanie, raport, relacja,

· publicystyka gatunki publicystyczne; artykuł, komentarz, wywiad, recenzja, esej, felieton, reportaż,

· fotograficzne gatunki dziennikarskie: fotografia prasowa, infografia, portret, fotomontaż, fotoreportaż, fotografia okładkowa,

· internetowe gatunki: hipertekst, blog, fotoblog, videoblog, artykuł internetowy, czat, forum dyskusyjne, komentarz, klip filmowy,

· tytuły prasowe, funkcje nagłówków prasowych,

· fakty, opinie, oceny, rozrywka w prasie,

· rzetelność dziennikarska, etyka dziennikarska, etykieta językowa, autoryzacja, otwartość zasobów, wolne licencje, prawo autorskie, wolność słowa,

· sylwetka wybitnego dziennikarza (Ryszard Kapuściński),

oraz

· samodzielnie dociera do informacji i wykorzystuje je,

· czyta ze zrozumieniem teksty (informacyjne, publicystyczne),

· odróżnia fakty od opinii, informację od komentarza, rozpoznaje intencję wypowiedzi,

· omawia podstawowe zasady budowania informacji (zasada odwróconej piramidy),

· wyjaśnia, na czym polega informacyjna, opiniotwórcza i edukacyjna rola prasy,

· określa podstawowe cechy gatunków dziennikarskich (informacyjnych i publicystycznych),

· charakteryzuje nagłówki prasowe i określa ich funkcje,

· streszcza i komentuje wybrane artykuły prasowe,

· dostrzega wpływ mediów na różne aspekty życia (np. społecznego, gospodarczego, osobistego),

· rozumie pojęcie „czwarta władza”,

· dostrzega zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z mediów,

· wskazuje w tekstach perswazję, manipulację, agresję,

· pisze teksty własne w wybranych formach dziennikarskich, tworzy wypowiedzi ustne,

· tworzy własny przekaz medialny (np. prezentację multimedialną, fotocast, videoblog itp.), wykazując się kreatywnością.

Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II etap edukacyjny). Będą również odnosić się do najważniejszych umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w III etapie edukacji.

V.                  Zakres tematyczny konkursu

Zakres tematyczny obowiązujący na stopniu szkolnym:

· proces pracy nad filmem,

· zawody filmowe,

· filmowe środki wyrazu,

· gatunki filmowe,

· gatunki dziennikarskie (informacyjne),

· nagłówki prasowe i ich funkcje,

· podstawowe funkcje przekazów medialnych,

· twórcy filmowi związani z Łodzią – Juliusz Machulski,

· łódzkie instytucje kultury związane z filmem.

Zagadnienia programowe obowiązujące na stopniu wojewódzkim w bieżącej edycji:

· najważniejsi twórcy polskiego kina (Andrzej Wajda),

· wybrani łódzcy twórcy filmowi (Piotr Trzaskalski),

· filmy kręcone w Łodzi i regionie,

· publicystyczne i fotograficzne gatunki dziennikarskie,

· etyka i rzetelność dziennikarska.

Na stopniu wojewódzkim uczestnicy dodatkowo przygotowują fotocast lub preznetację poświęconą tradycjom filmowym Łodzi i regionu.

VI.                Obowiązująca filmografia

Stopień szkolny

·Vabank i Vabank 2, reż. Juliusz Machulski,

Stopień wojewódzki

·Mój rower  i Edi, reż. Piotr Trzaskalski,

·Nasza ulica, reż. M. Latałło,

· Z miasta Łodzi, reż. K. Kieślowski,

· Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.
    

VII.              Zalecana literatura (publikacje, artykuły, strony internetowe)

Stopień szkolny

· D. Wierski, Rodzaje i gatunki filmowe, www.edukacjafilmowa.pl,

· J. Mostowska, Elementarz młodego kinomana, www.edukacjafilmowa.pl,

· S. Czyżewski, P. Sitarski, ABC filmu, www.edukacjafilmowa.pl,

· E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009,

· Przewodnik po filmowej Łodzi, Maciej Kronenberg, Marta Wawrzyniak, Aleksandra Jonas, Łódź 2010.

Stopień wojewódzki

·Oscarowa Łódź, czyli śladami filmowych sukcesów miasta, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3766535,oscarowa-lodz-czyli-sladami-filmowych-sukcesow-miasta,id,t.html,

·M. Kronenberg, Przewodnik filmowy po województwie łódzkim, Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO,

·Spacerownik Łódź filmowa, Jakub Wiewiórki, Joanna Podolska, Ryszard Bonisławski (Wyd. „Gazeta Wyborcza”),

· http://www.filmowalodz.pl.


Proponowana bibliografia uzupełniająca dla nauczycieli przygotowujących młodzież do kolejnych stopni konkursu:

· A. Helman, Adaptacja — podstawowa technika twórcza kina, www.filmotekaszkolna.pl.

· D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, przeł. F. Forbert-Kaniewski, Warszawa 2010.

· Język filmu — cykl wykładów prof. Jerzego Wójcika poświęconych między innymi: kadrowi, światłu, montażowi, ruchowi, miejscu i przestrzeni, złotej proporcji, muzyce filmowej, scenografii, kostiumowi, kompozycji utworu filmowego itd. Wykłady dostępne na YouTube.

· T. Lanier, C. Nichols, Filmowanie. Podręcznik dla młodych, przeł. K. Bluszcz, Warszawa 2010.

·  M. Przylipiak, Polski film dokumentalny po roku 1989, www.filmotekszkolna.pl.

· Wykłady prof. T. Lubelskiego, Historia kina polskiego, http://akademiapolskiegofilmu.pl.

· T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (lub wydania późniejsze).

· M. Filiciak, Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, WN Katedra 2013.

· Dziennikarstwo od kuchni, pod red. Andrzeja Niczyperowicza, TS Wydawnictwo, Poznań 2001.

· Stanisław Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 1999.

· Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, WROCŁAW 1999.

· Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. Ewy Szczęsnej, WSiP, Warszawa 2002.

· Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko Biała 2008.

· Wybór opracowań oraz propozycji metodycznych dostępnych na stronach: www.edukacjafilmowa.pl, www.filmotekaszkolna.pl, www.edukacjamedialnahttps://edukacjamedialna.edu.pl/.                

VIII.            Struktura i przebieg konkursu

1. Konkurs jest dwustopniowy:

·         stopień I – szkolny,

·         stopień II – wojewódzki.

2.   Eliminacje na poszczególnych stopniach
Eliminacje konkursowe stopnia szkolnego przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą przynajmniej trzy osoby.

Eliminacje konkursowe stopnia wojewódzkiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przynajmniej cztery osoby.

Stopień I – szkolny

1.  Eliminacje szkolne są organizowane i przeprowadzane przez Szkolne Komisje Konkursowe.

2. Gimnazjum zainteresowane udziałem uczniów w konkursie przesyła lub dostarcza swoje zgłoszenie (Załącznik nr 1) na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej działającej w siedzibie Pałacu Młodzieży (al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź) lub skan karty zgłoszenia przesyła na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 20 lutego 2017 r.

3.  W dniu 22 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w zgłoszonych szkołach odbędą się szkolne eliminacje konkursu. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzane w formie pisemnej. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą testu składającego się z pytań zamkniętych lub/i otwartych oraz krótkiej pracy stylistycznej, umożliwiającej uczniowi wykazanie się swoimi zainteresowaniami filmem. Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa, która ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności w rozwiązywaniu testu konkursowego. Prace uczestników eliminacji szkolnych są kodowane w sposób określony przez Szkolną Komisję Konkursową.

Uwaga! Testy konkursowe oraz modele odpowiedzi zostaną przesłane w formie elektronicznej do dyrektorów szkół w dniu 21 marca 2017 r do godziny 10.00. Dyrektorzy otrzymają specjalne hasło dostępu do tych dokumentów (zapisanych w formacie pdf.). Szkolna Komisja Konkursowa powiela zestaw zadań dla każdego uczestnika eliminacji szkolnych.

4.   Szkolne Komisje Konkursowe oceniają testy napisane przez uczniów według kryteriów określonych przez Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną i przesyłają je pocztą lub składają w siedzibie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź) do 27 marca 2017 r. wraz z protokołem (Załącznik nr 2). Przesyłka powinna być zaopatrzona dopiskiem Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach 2016/2017.
Do eliminacji wojewódzkich zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy na etapie szkolnym uzyskali minimum 70% liczby punktów możliwych do uzyskania.

5.  Wojewódzka Komisja Konkursowa weryfikuje, zatwierdza i ogłasza w terminie 3 dni roboczych, po regulaminowym terminie otrzymania protokołów z eliminacji szkolnych, wyniki stopnia szkolnego wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego.

6.    Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym zostaną ogłoszone w dniu 30 marca 2017 r. na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.

Stopień II – wojewódzki

1.  Eliminacje wojewódzkie organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.

2.  W dniu 23 maja 2017 r. o godzinie 10.00 uczniowie zakwalifikowani do II stopnia konkursu (w siedzibie Pałacu Młodzieży w Łodzi lub w innym miejscu wskazanym przez Wojewódzką Komisję Konkursową) rozwiążą test sprawdzający wiadomości i umiejętności obowiązujące na drugim stopniu konkursu. Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 60 minut.
Po napisaniu testu każdy z uczestników przedstawi Komisji Konkursowej (oraz publiczności składającej się z pozostałych uczestników konkursu) opracowaną przez siebie prezentację multimedialną lub fotocast na temat filmowych tradycji Łodzi. Całe wystąpienie uczestnika nie może trwać dłużej niż 15 minut.

3.   O kolejności miejsc zajętych w konkursie zdecyduje suma punktów zdobytych w obu częściach stopnia wojewódzkiego.

IX.                Terminarz konkursu

Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 20 lutego 2017 r.

Stopień I – szkolny: test konkursowy – 22 marca 2017 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników stopnia szkolnego – 30 marca 2017 r.

Stopień II – wojewódzki: 23 maja 2017 r., godzina 10.00 (test sprawdzający + ustne odpowiedzi)

Ogłoszenie wyników konkursu – 31 maja 2017 r.

Podsumowanie imprezy i wręczenie nagród – 7 czerwca 2017 r.

X.                  Zgłaszanie uczniów do konkursu

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik Nr 1) należy przesłać pocztą (lub przesłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) bądź dostarczyć osobiście do Wojewódzkiej Komisji Konkursu do 20 lutego 2017 roku.

Adres:
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży
al. Wyszyńskiego 86, 94 – 050 Łódź
z dopiskiem: Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE 2016/2017

XI.                Miejsca przeprowadzenia eliminacji konkursowych

1. Eliminacje szkolne: szkoły, w których dyrektorzy powołają Szkolne Komisje Konkursowe.

2. Eliminacje wojewódzkie: Pałac Młodzieży, Łódź, al. Wyszyńskiego 86 (lub inne miejsce wskazane przez Organizatora).

XII.              Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe. Nauczyciele przygotowujący uczestników do konkursu otrzymają specjalne podziękowania.   

XIII.            Sposób i termin ogłoszenia wyników

1. Wyniki eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu będą umieszczane na stronie www.edukacjafilmowa.pl.

2. Wyniki eliminacji na stopniu szkolnym (lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia II) zostaną ogłoszone 30 marca 2017 roku.

3. Wyniki konkursu po stopniu wojewódzkim zostaną ogłoszone 31 maja 2017 roku.

XIV.           Uwagi końcowe

1. Każdy uczeń, przystępując do eliminacji na stopniu wojewódzkim, jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji szkolnej.

2. Podczas eliminacji pisemnych uczniowie nie mogą używać korektorów, a prace powinny być pisane długopisem z czarnym/niebieskim wkładem.

3. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

4. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE 2016/2017 będą umieszczone na stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl.

5. Uczniowie, zgłaszając swoją pracę (prezentacja multimedialna lub fotocast) oświadczają, że są jej autorami i nie naruszyli praw autorskich osób trzecich.

6. Na etap wojewódzki konkursu oraz na uroczyste podsumowanie uczniowie przyjeżdżają pod opieką swoich nauczycieli.

7. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

8. Rozstrzygnięcia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są stateczne.

XV.             Załączniki

Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik Nr 2 – Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej


Załącznik nr 1


……………………………. (data)

.........................................................

…………………………………………..

(pieczęć szkoły)                                                          

Centralny Gabinet Edukacji Filmowej,

Pałac Młodzieży im. J. Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź

 

Wojewódzka Komisja Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE, 2016/2017


Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

LP.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

(wpisać drukowanymi literami)

KLASA

DATA I MIEJSCE URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły: .....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...................

Adres szkoły (z kodem) :

...................................................................................................................................................

Telefon/fax i e-mail szkoły:

..................................................................................................................................................

E-mail i telefon opiekuna ucznia:

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                      Akceptacja dyrektora szkoły

 
                                                                                .............................................................
                                                                                (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)


Załącznik nr 2


……………………………. (data)

 

…………………………………..

...............................................                                                                                                                                                      

     (pieczęć szkoły)     

                                                                                                            
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej,
Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
al. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź

 

Wojewódzka Komisja Konkursu Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE, 2016/2017

Protokół z eliminacji szkolnych (wzór)


 

Imię i nazwisko ucznia

 

Klasa

 

Nauczyciel –

opiekun

 

Suma punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego                                                              Podpis i pieczęć

Szkolnej Komisji Konkursowej                                                      dyrektora szkoły

                                                                                              

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.