--Dwa Srebrne Ekrany – IX Edycja 2017

Dwa Srebrne Ekrany – IX Edycja 2017

REGULAMIN KONKURSU

DWA SREBRNE EKRANY

(IX edycja)

Pobierz Regulamin

I.        Organizatorzy

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”,

przy współpracy:

Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

II. Adresaci konkursu

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

III. Cele konkursu

a) przygotowanie młodzieży do stałego i świadomego uczestnictwa w kulturze,
b) doskonalenie umiejętności krytycznego, analitycznego i refleksyjnego odbioru filmu,
c) zachęcanie uczestników do wzbogacania wiedzy o filmie,
d)  inspirowanie młodzieży do własnych poszukiwań w zakresie tradycji filmowych swojego regionu,
e) inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,
f) rozwijanie wrażliwości estetycznej,
g)  stworzenie okazji do wymiany poglądów pomiędzy młodymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach,
h) kształtowanie umiejętności formułowania opinii i ocen.


IV. Przedmiot oceny konkursowej

Konkurs składa się z dwóch części (uczestnik może wziąć udział w obu częściach lub tylko jednej):

 1. Praca fotograficzna – nawiązująca do wybranej fotografii/fotosu dostępnego na stronie http://fototeka.fn.org.pl.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy fotograficznej, która będzie nawiązywała do wybranego zdjęcia (np. wykonana będzie w tym samym miejscu, gdzie kręcony był film). Do pracy konkursowej należy dołączyć także zdjęcie, które stało się inspiracją oraz informacje zawierające imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł i reżysera filmu, z którego wybrane zdjęcie pochodzi. Prace mogą być wykonywane indywidulanie lub w grupie do 3 osób. Każdy uczestnik (grupa) może zgłosić najwyżej 3 prace konkursowe. Serie zdjęć (odpowiednio opisane) traktowane będą jako jedna praca. Nadesłane na konkurs zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg lub png o jakości umożliwiającej publikację w internecie.
Kryteria oceny pracy:
– zgodność z tematem,
– oryginalny pomysł,
– jakość techniczna.

 1. Wypowiedź na forum internetowym.

Komisja będzie oceniać walory wypowiedzi uczestników na forum grupy dyskusyjnej DWA SREBRNE EKRANY 2017, działającej na portalu społecznościowym Facebook, w dwóch wydarzeniach, odpowiadających tematom dla poszczególnych grup wiekowych:
Temat dla uczniów gimnazjum

To byłby hit! Jakich filmów dla młodych widzów brakuje w polskim kinie?

Link do wydarzenia (dostępny po zalogowaniu do Facebooka i dołączeniu do grupy): https://www.facebook.com/events/1633024987006043/

Temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Czy potrafimy śmiać się sami z siebie? Ironia, humor, satyra w filmach o Polsce i Polakach.

Link do wydarzenia (dostępny po zalogowaniu do Facebooka i dołączeniu do grupy): https://www.facebook.com/events/1296761487060329/

Kryteria oceny głosu w dyskusji:

LP KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM
1. Realizacja tematu

 

Wypowiedź zgodna z tematem dyskusji, rozwijająca dyskusję, zwracająca uwagę na nowe aspekty problemu, będąca konstruktywnym komentarzem do innej wypowiedzi.
2. Kompozycja

 

Wypowiedź kilkuzdaniowa, skomponowana z zachowaniem spójności i logiki wypowiedzi.
3. Styl

 

Styl argumentacyjny charakterystyczny dla dyskusji.
4. Język

 

Dbałość o poprawność i kulturę języka wypowiedzi, przestrzeganie zasad „etykiety” obowiązujących na forach internetowych.
5. Szczególne walory wypowiedzi Np. oryginalność ujęcia tematu, erudycja autora,  swoboda w prezentowaniu treści,  dojrzałość formułowanych opinii itp.
6. Aktywność Aktywność uczestnika forum (ilość postów realizujących powyższe kryteria).

Uwaga!

Punkty ujemne będą przyznawane za wypowiedzi:

 • zdecydowanie odbiegające od tematu i kultury słowa,
 • atakujące personalnie innych użytkowników forum.

Wypowiedź, której autor powtarza tylko opinie innych i niczego nowego nie wnosi do dyskusji, nie będzie punktowana.

Ocenie będą podlegały posty zamieszczone przez uczestników z poszczególnych grup wiekowych tylko w wątkach (wydarzeniach) tytułowych konkursu. Wypowiedzi zamieszczone w innych wątkach nie podlegają ocenie.

V. Struktura i przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch opisanych w punkcie IV. części. Uczestnik może wziąć udział w obu częściach lub tylko w jednej z nich. Konkurs dla każdej części zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego, ogólnopolskiego etapu w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie na głos w dyskusji, za zgodą rodziców/opiekunów, rejestrują się poprzez formularz rejestracyjny (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahkkA_z5jMKFtCxpUKcWkTBMuCuQdr2KwUuFlbv33ntPBLA/viewform), a następnie proszą o dodanie do grupy zamkniętej DWA SREBRNE EKRANY 2017 na portalu społecznościowym Facebook (osoby, które rejestrowały się w poprzednich latach od razu proszą o dodanie do grupy). Administrator grupy dyskusyjnej dołączy do niej tylko osoby, które zarejestrowały się poprzez podany formularz. Następnie, po przyjęciu do grupy, należy dołączyć do wydarzenia odpowiedniego dla swojej grupy wiekowej.
 3. Zalogowani uczestnicy konkursu biorą udział w dyskusji. Każda z grup wiekowych uczestniczy w dyskusji na inny temat.
 4. Uczestnicy mogą zabrać głos w dyskusji dowolną ilość razy, aż do zamknięcia konkursowych wątków w grupie dyskusyjnej, które nastąpi 17 marca 2017 r.
 5. Uczniowie biorący udział w konkursie na pracę fotograficzną wypełniają formularz rejestracyjny (https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLScahkkA_z5jMKFtCxpUKcWkTBMuCuQdr2KwUuFlbv33ntPBLA/viewform) i nadsyłają swoje prace na adres mailowy gabinetfilmowy@op.pl, w temacie wiadomości wpisując: Konkurs DWA SREBRNE EKRANY 2017. Jeśli fotografia konkursowa jest efektem pracy zespołu (do 3 osób), wszyscy jego członkowie mają obowiązek zarejestrować się poprzez formularz (w ostatnim punkcie formularza należy wpisać nazwiska pozostałych członków zespołu).

Uwaga:

Komisja Konkursowa dla obu części konkursu podda ocenie wypowiedzi/prace fotograficzne tylko tych uczestników, którzy zarejestrowali się poprzez formularz rejestracyjny.

VI. Terminarz konkursu

1. Zamieszczanie wypowiedzi w grupie dyskusyjnej na Facebooku – od 28 lutego do 17 marca 2017 r.

2. Nadsyłanie prac fotograficznych – do 17 marca 2017 r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu – do 23 marca 2017 r.

VII. Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do 23 marca 2017 r. na stronach internetowych: www.kinastudyjne.pl, www.edukacjafilmowa.pl.

VIII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach Filmowe Ogrody Wyobraźni lub w jednym z letnich festiwali filmowych. Najciekawsze prace fotograficzne zostaną opublikowane na stronie www.edukacjafilmowa.pl.

IX. Uwagi końcowe

1.  Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres gabinetfilmowy@op.pl, zaś w sprawie nagród wyjazdowych należy kontaktować się z panią Urszulą Silwon-Bublej z SKSiL [tel./fax: (22) 88 00 384, (22) 88 00 363].

3. Uczestnik (grupa uczestników) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie nagrodzonej pracy na stronie www.edukacjafilmowa.pl oraz na poddanie jej ewentualnej korekcie graficznej dla potrzeb wymienionej strony internetowej lub częściowe jej wykorzystanie.

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie DWA SREBRNE EKRANY jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród przewidywanych przez organizatorów.

6. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Administratorem danych osobowych jest Filmoteka Narodowa w Warszawie.

7. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych

Pobierz regulamin konkursów
2017-04-14T01:25:10+00:00poniedziałek, 27 Luty 2017|
Wielkość czcionki
Kontrast