--Regulamin certyfikatu FN
Regulamin certyfikatu FN2017-04-11T23:40:28+00:00

Regulamin przyznawania certyfikatu Filmoteki Narodowej w Warszawie dla programu edukacji filmowej

1. Certyfikat Filmoteki Narodowej dla programu edukacji filmowej, zwany dalej Certyfikatem, jest znakiem jakości nadawanym programom edukacji filmowej, realizowanym w kinach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

2. Dokument ten stwierdza zgodność proponowanego szkołom przez kina programu edukacji filmowej z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.

3. Certyfikat potwierdza także właściwy dobór treści nauczania programu edukacji filmowej oraz jest informacją o stałej opiece merytorycznej nad programem przez instytucję rekomendującą.

4. Dokument zaświadcza także o celowym i właściwym, z punktu widzenia realizacji programu na danym etapie nauczania oraz możliwości odbiorców, doborze tytułów filmowych.

5. Program edukacji filmowej, któremu może być przyznany Certyfikat powinien:

— być zgodny z celami i treściami kształcenia podstawy programowej,

— bazować na dostosowanych do wieku i potrzeb odbiorców filmach, uwzględnić właściwy dobór treści,

— pozwalać na wsparcie szkoły, jeśli chodzi o spełnienie zalecanych warunków i sposób realizacji celów oraz treści określonych w podstawie programowej,

— stwarzać, biorącym udział w programie, możliwość stałego uczestnictwa w kulturze,

— być zgodny ze „Schematem budowy programu edukacji filmowej”, który został ustalony przez instytucję rekomendującą.

6. Certyfikat ma postać dyplomu z podpisem Dyrektora Filmoteki Narodowej w Warszawie.

7. Lista programów certyfikowanych i instytucji te programy realizujących zamieszczona będzie na stronie internetowej Filmoteki Narodowej w Warszawie oraz www.edukacjafilmowa.pl.

8. Certyfikat przyznany programowi edukacji filmowej jest ważny na czas jego realizacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy. Certyfikat traci ważność przed upływem wyznaczonego terminu w przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w podstawie programowej lub rozporządzeniu w sprawie programów nauczania, wpływających na kwestie merytoryczne i metodyczne zawarte w programie.

9. Kryteria certyfikowania mogą ulec zmianie w przypadku pojawienia się zmian w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

10. Podmiot, będący właścicielem praw do programu edukacyjnego, a zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu, występuje ze stosownym wnioskiem do Filmoteki Narodowej, do którego załącznik stanowi szczegółowy opis programu. Filmoteka Narodowa, w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku wraz z programem, powołuje zespół ekspertów, który wydaje stosowną opinię.

11. Jeżeli okaże się, iż podmiot realizujący program edukacyjny nie spełnia wymogów będących podstawą przyznania Certyfikatu, określonych w ust. 5, Certyfikat traci ważność, co potwierdza pismem Dyrektor Filmoteki Narodowej.

Wielkość czcionki
Kontrast